Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaddula,【陽】 栓狗頸之皮帶,皮革繩。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaddula,Gaddūla,【陽】(栓狗頸之)皮帶,皮革帶(革紐)(a leather strap S.III,150; J.II.246; III.204; fig,in taṇhā-gaddūla “the leash of thirst,” Nd2 on jappā (taṇhā)=Dhs.1059=Vbh.361,cp.DhsA.367.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaddula:gaddula(na)
ဂဒၵဳလ(န)
[gaddula+a]
[ဂဒၵဳလ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaddula:gaddula(pu,na)
ဂဒၵဳလ(ပု၊န)
[gadda+ula.sunakhādibandhanaṃ rajjādi gaddūlo nāma.gadda sadde,ulo.dīgho.,ṭī.52va.]
[ဂဒၵ+ဥလ။ သုနခါဒိဗႏၶနံ ရဇၨာဒိ ဂဒၵဴေလာ နာမ။ ဂဒၵ သေဒၵ၊ ဥေလာ။ ဒီေဃာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaddula:[m.] a leash; leather strap.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaddula,(and gaddūla) a leather strap S.III,150; J.II,246; III,204; fig,in taṇhā-gaddūla “the leash of thirst,” Nd2 on jappā (taṇhā)=Dhs.1059=Vbh.361,cp.DhsA.367.(Page 243)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GADDULA:[m] đai da,băng,giây xích chó
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaddula:ဂဒၵဳလ (ပု၊န)
[ဂဒၵ+ဥလ။ သုနခါဒိဗႏၶနံ ရဇၨာဒိ ဂဒၵဴေလာ နာမ။ ဂဒၵ သေဒၵ၊ ဥေလာ။ ဒီေဃာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂ဝ။]
ေတာက္။ ကုဒ႑က,ေကာဒ႑က-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaddula:ဂဒၵဳလ (န)
[ဂဒၵဳလ+အ]
ေတာက္ႏွင့္တူေသာ တဏွာ။ တဏွာဂဒၵဳလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaddula:ဂဒၵဳလ (န)
သားေရႀကိဳး။ ေခြးကို ဖြဲ႕ခ်ည္ေသာ ႀကိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,