Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gabbhinī:f.[gabbha-in] 妊婦,懷胎者.
パーリ語辞典 水野弘元著
gabbhinī:f.[gabbha-in] 妊婦,懐胎者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gabbhinī,【陰】 孕婦。(p116)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gabbhinī,【形】【陰】孕婦(pregnant,enceinte)。gabbhinī pāyamānā purisantaragatā,懷孕,餵奶,有性行為(pregnant,lactating & having had sex intercourse)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gabbhinī:gabbhinī(thī)
ဂဗ႓ိနီ(ထီ)
[gabbhī+inī]
[ဂဗ႓ီ+ဣနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gabbhinī:[f.] a pregnant woman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gabbhinī,(adj.f.) pregnant,enceinte Vin.II,268; S.III,202; J.I,151,290; IV,37; Pv.I,66; PvA.31,82:VvA.110 (-bhāva); in combn g° pāyamānā purisantaragatā (pregnant,lactating & having had sex.intercourse) A.I,295=II.206=M.I,77,238,307,342=Pug.55; with utunī anutunī (menstruating & having ceased to menstruate) A.III,226 sq.(Page 245)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gabbhinī:Pregnant,a pregnant woman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GABBHINĪ:[f] phụ nữ mang thai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gabbhinī:phụ nữ mang thai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gabbhinī:ဂဗ႓ိနီ (ထီ)
[ဂဗ႓ီ+ဣနီ]
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gabbhinī:ဂဗ႓ိနီ (ဣ)
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,