Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaṇhāti:,gaṇhati [Sk.gṛhṇāti grah] 取,拿起,捕捉,緊捉住,抓住.opt.gaṇheyya; imper.gaṇha,gaṇhāhi; fut.gaṇhissati,gahessati; aor.gaṇhi,aggahesi; inf.gaṇhituṃ,gahetuṃ;ger.gaṇhitvā,gayha,gahāya; pp.gahīta,gahita; caus.gaṇhāpeti; pass.gayhati.
パーリ語辞典 水野弘元著
gaṇhāti:,gaṇhati [Sk.gṛhṇāti grah] 取る,捕える.opt.gaṇheyya; imper.gaṇha,gaṇhāhi; fut.gaṇhissati,gahessati; aor.gaṇhi,aggahesi; inf.gaṇhituṃ,gahetuṃ;ger.gaṇhitvā,gayha,gahāya; pp.gahīta,gahita; caus.gaṇhāpeti; pass.gayhati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaṇhāti,(gah + ṇhā),拿,持,抓,取。 【過】 gaṇhi,【過分】 gahita,【獨】gahetvā,gaṇhitvā。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaṇhāti,(gah拿+ṇhā),拿,持,抓,取。(1) gaṇha- (Sk.grhṇā-); pres.:ind.gaṇhāti (gaṇhāsi PvA.87),pot.gaṇheyya,imper.gaṇha (J.I.159; PvA.49= handa) & gaṇhāhi (J.I.279).fut.gaṇhissati; 【過】gaṇhi。【不】gaṇhituṁ (J.III.281.)。【獨】gaṇhitvā,gaṇhiya。【使】ganhāpeti & gāhāpeti(to cause to be seized,to procure,to have taken)。(2)gahe- (Sk.grhī-)︰【未】gahessati。【過】aggahesi (Sn.847; J.I.52)。【不】gahetuṁ (J.I.190,222)。【獨】gahetvā (“with”) & gahetvāna (poet.) (Sn.309; Pv.II.3)。【義】gahetabba。(3)gah- (Sk.grh-)︰【過】aggahi。【獨】gayha & gahāya (Sn.791)。【被】gayhati.【過分】gahita & gahīta。cp.gaha,gahaṇa,gāha.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaṇhāti:gaṇhāti(kri)
ဂဏွာတိ(ႀကိ)
[gaha+ṇhā+ti]
[ဂဟ+ဏွာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaṇhāti:[gah + ṇhā] takes; holds of; seizes.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gaṇhāti:To take; to receive,to accept; to catch,to capture; to arrest,to seize; to buy; to acquire,to obtain,to get possession of; to adopt; to grasp with the mind,to perceive,to comprehend,to learn; to approve,to agree to,to mind,to regard
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAṆHĀTI:(gah+ṇhā) lấy,mang đi,giữ lấy,níu lấy [aor] gaṇhi [pp] gahita [abs] gahetvā,gaṇhitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gaṇhāti:cầm lấy,chấp giữ,nắm giữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaṇhāti:ဂဏွာတိ (ႀကိ)
[ဂဟ+ဏွာ+တိ]
ယူ၏။ ဂဏွတိ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaṇhāti:ဂဏွာတိ (√ဂဟ္)
ယူ၏။ ေကာက္ယူ၏။ ခံယူ၏။ ဖမ္းယူ၏။ ကိုင္၏။ သင္၏။ မွတ္၏။ စြဲ၏။ စြဲလမ္း၏။ဂဏွတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,