Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaṇanā:,gaṇikā ① f.[〃] 計算,暗算,算術,數.
パーリ語辞典 水野弘元著
gaṇanā:,gaṇikā①f.[〃] 計算,暗算,算術,数.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaṇanā,【陰】 數,計算,算術。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaṇanā,【陰】數,計算,算術(arithmetic)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaṇanā:[f.] number; counting; arithmetic.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaṇanā,(f.) counting,i.e.1.counting up,arithmetic,number J.I,29; Vism.278 sq.; Miln.79; VvA.194.‹-› 2.counting,census,statistics; Tikap.94; J.I,35; Miln.4 (senā °ṁ kāretvā); DhA.I,11,34.-- 3.the art of counting,arithmetics as a study & a profession,forbidden to the bhikkhus Vin.I,77=IV.129 (°ṁ sikkhati to study ar.); D.I,11 (expl.DA.I,95 by acchiddaka-gaṇanā); M.I,85; III,1 (°ājīva); DA.I,157.--gaṇana-patha (time-) reckoning,period of time Miln.20,116.(Page 241)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAṆANĀ:[f] một số,sự đếm,toán pháp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gaṇanā:cách đếm,cách tính,sự tính toán,tính toán
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaṇanā:ဂဏနာ (ဣ)
ေရတြက္ျခင္း။ အေရအတြက္။ စာရင္း။
မႏုႆာနံ ဂဏနာယ၊ လူတို႔၏ အေရအတြက္အားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,