Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaṇaka:m.[〃] 計算者,算數家,司暦官,主財官.
パーリ語辞典 水野弘元著
gaṇaka:m.[〃] 計算者,算数家,司暦官,主財官.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gaṇaka:m.[〃] 計算者,算数家,司暦官,主財官.-mahāmatta主蔵大臣,主计官
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaṇaka,【陽】 會計員,熟悉算術的人。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaṇaka,【陽】會計員,熟悉算術的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaṇaka:gaṇaka(pu)
ဂဏက(ပု)
[gaṇa+ṇvu.gaṇayatīti gaṇako,ṇvu.,ṭī.347.]
[ဂဏ+ဏြဳ။ ဂဏယတီတိ ဂဏေကာ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaṇaka:[m.] an accountant; one skilled in arithmetic.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaṇaka,[fr.gaṇ,to comprise in the sense of to count up] a counter,one skilled in counting familiar with arithmetic; an accountant,overseer or calculator.Enumd as an occupation together with muddika at D.I,51 (expl.DA.I,157 by acchidda-pāṭhaka); also with muddika and saṅkhāyika S.IV,376; as an office at the king’s court (together with amaccā as gaṇaka-mahāmatta=a ministerial treasurer) D.III,64,and in same context D.III,148,153,169,171,177; as overseer Vin.III,43; as accountant Miln.79,293; VvA.66.(Page 241)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAṆAKA:một nhà toán học,kế toán,người thông thạo về toán pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaṇaka:ဂဏက (ပု)
[ဂဏ+ဏြဳ။ ဂဏယတီတိ ဂဏေကာ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။]
(၁) ဟူးရား-ေဗဒင္-တတ္သူ၊ ေဗဒင္ဆရာ။ (၂) သစ္ေစာင့္၊ သစ္ထိန္း၊ သစ္စာေရး။ (၃) ဂဏန္းသခၤ်ာတတ္သူ၊ ကိုးေၾကာင္းခ႐ိုင္တတ္သူ။ အစၧိဒၵကပါဌက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaṇaka:ဂဏ-က (ပ)
စာရင္းကိုင္။ ဟူးရား။ ေဗဒင္ဆရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,