Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaṇa:m.[〃] 眾,會眾,組合,群,別眾.-bhojana 別眾食.-sāmaggī 眾和合.
パーリ語辞典 水野弘元著
gaṇa:m.[〃] 衆,会衆,組合,群,別衆.-bhojana,別衆食.-sāmaggī衆和合.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaṇa,【陽】 組,隊,群,(俱樂部、社團、校友會等的)支部,分會。 ~pūraka,【形】 聚齊法定人數的人。 ~pūraṇa,【中】 法定人數。 ~bandhana,【中】合作。 ~saṅgaṇikā,【陰】 想參入在群眾中。 ~ācariya,【陽】 多數弟子的老師,有許多追隨者的人。 ~ārāmatā,【陰】 想參入在群眾中。(p115)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaṇa,【陽】1.組,隊,群,(俱樂部、社團、校友會等的)支部,分會( (a) in special sense:a meeting or a chapter of (two or three) bhikkhus,a company (opposed both to saṅgha,the order & puggala,the individual)(b) in general:a crowd,a multitude,a great many)。gaṇapūraka,【形】聚齊法定人數的人。gaṇapūraṇa,【中】法定人數。gaṇabandhana,【中】合作。gaṇabhojana﹐【中】別眾食(超過四位比丘做夥托缽、受請共食五正食(粳米飯、穄米飯、粟米飯、赤粳米飯、麥飯。--《善見律毘婆沙》卷第十六﹐大正24.784)。gaṇasaṅgaṇikā,【陰】想參入在群衆中。gaṇācariya,【陽】多數弟子的老師,有許多追隨者的人。gaṇārāmatā,【陰】想參入在群衆中。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaṇa:gaṇa(pu)
ဂဏ(ပု)
[gaṇa+a.gaṇa saṅkhyāne,gaṇīyati avayavena sahāti gaṇo.,ṭī.629.]
[ဂဏ+အ။ ဂဏ သခၤ်ာေန၊ ဂဏီယတိ အဝယေဝန သဟာတိ ဂေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaṇa:[m.] a gang; crowd; sect; a chapter of monks.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaṇa,[Vedic gaṇa; *ger to comprise,hold,or come together,cp.Gr.a]gεiρw to collect,a)gorά meeting,Lat.grex,flock,Sk.jarante “conveniunt” (see Wackernagel,Altind.Gr.I.193).Another form of this root is grem in Sk.grāma,Lat.gremium; see under gāma]--1.(a) in special sense:a meeting or a chapter of (two or three) bhikkhus,a company (opposed both to saṅgha,the order & puggala,the individual) Vin.I,58,74,195,197; II,170,171; IV,130,216,226,231,283,310,316,317; V,123,167.-- (b) in general:a crowd,a multitude,a great many.See cpds.-- 2.as --°:a collection of,viz.,of gods,men,animals or things; a multitude,mass; flock,herd; host,group,cluster.-- (a) deva° J.I,203; DhA.III,441; PvA.140 (°parivuta); pisāca° S.I,33; tidasa° Sn.679.-- (b) amacca° suite of ministers J.I,264; ariya° troup of worthies J.VI,50; naranarī° crowds of men & women Miln.2; dāsi° a crowd of servants J.II,127; tāpasa° a group of ascetics J.I,140 (°parivuta); bhikkhu° J.I,212 (°parivuta).-- (c) dvija° J.I,152; dija° Pv.II,124; sakuṇa°,of birds J.I,207; II,352; go°,of cows A.I,229; V,347,359; J.II,128; kākola°,of ravens Sn.675; bhamarā°,of bees J.I,52; miga° of beasts J.I,150.-- (d) taru° a cluster of trees PvA.154; tāra°,a host of stars A.I,215; Pv.II,967; with ref.to the books of the Canon:Suttantika° & Ābhidhammika° Vism.93.

--âcariya “a teacher of a crowd,” i.e.a t.who has (many) followers.Always in phrase saṅghī ca gaṇī ca ganācariyo ca,and always with ref.either to Gotama:D.I,116; M.II,3; or to the 6 chief sectarian leaders,as Pūraṇa Kassapa,etc.:D.I,47,163; S.I,68; IV,398; M.I,198,227,233; II,2; Sn.p.91; cp.DA.I,143.In general:Miln.4.--ārāma (adj.) & --ārāmatā in phrase gaṇārāmo gaṇarato gaṇārāmataṁ anuyutto:a lover of the crowd A.III,422 sq.; M.III,110=Nd2 on Sn.54.--gaṇin the leader of many,Ep.of Bhagavā Nd2 307.--(ṁ)gaṇupāhanā (pl.) shoes with many linings Vin.I,185,187; cp.Vin.Texts II.14.See also Bdhgh.on aṭaliyo (q.v.under aṭala).--pūraka (adj.) one who completes the quorum (of a bhikkhus chapter) Vin.I,143 sq.; --bandhana in °ena dānaṁ datvā to give by co-operation,to give jointly DhA.II,160; --bhojana food prepared as a joint meal Vin.II,196; IV,71; V,128,135,205; --magga in °ena gaṇetuṁ to count by way of batches Vin.I,117; --vassika (adj.) through a great many years Sn.279; --saṅganika (adj.) coming into contact with one another DhA.I,162.(Page 240)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAṆA:[m] một đảng,một nhóm,một phái chư Tăng --pūraka [a] người làm xong một định túc số --bandhana [nt] sự cộng tác --saṅgaṇikā [f] sự thích ở lẫn lộn chỗ đông người --ācariya [m] thầy dạy một nhóm người,người có nhiều học trò theo học --ārāmatā [f] thích ở chung đám đông
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gaṇa:thuật ngữ chỉ số lượng tỳ khưu dưới bốn vị,trừ trường hợp trong lễ tự tứ (vì nếu trừ ra vị tuyên ngôn số còn lại cũng chỉ có chữ này có lúc mang nghĩa hội đồng,cộng đồng,đại chúng,xã hội giáo hội ni bộ thỉnh thoảng cũng được gọi bằng chữ này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaṇa:ဂဏ (ပု)
[ဂဏ+အ။ ဂဏ သခၤ်ာေန၊ ဂဏီယတိ အဝယေဝန သဟာတိ ဂေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၉။]
ဂိုဏ္း၊ အေပါင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ သံဃာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gaṇa:ဂဏ
စု = သခၤ်ာေန-ေရတြက္ျခင္း၌။ ဂေဏတိ၊ ဂဏယတိ။ (နီတိဓာ ၆၁-၌ ဘူ = ဂဏ-ဂတိယံ-ဂဏတိ-ဟုလည္း ရွိေသး၏။)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaṇa:ဂဏ (ပ) (√ဂဏ္+အ)
အေပါင္း။ အေပါင္းအစု။ အဖြဲ႕အစည္း။ ဂိုဏ္း။
ဂဏံ ပဟာယ၊ အေပါင္းအေဖာ္ကို ပယ္စြန္႔၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,