Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
Gaṅgā:f.Ganges(恆河,印度北東部東流的大河,發源於喜瑪拉雅山脈西部),恆伽,恆河.
パーリ語辞典 水野弘元著
Gaṅgā:f.ガンジス河,恒伽,恒河.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
Gaṅgā:恒河, 恒迦河,恒伽河,殑伽河
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaṅgā,【陰】 河,恒河(在印度北境)。 ~tīra,【中】 河岸。 ~dvāra,【中】河口。 ~dhāra 【陽】 流域,江河流域。 ~pāra,【中】 彼岸,對岸。 ~sota,【陽】 河水流,奔流。(p114)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaṅgā,【陰】河,恒河(在印度北境)。gaṅgātīra,【中】河岸。gaṅgādvāra,【中】河口。gaṅgādhāra 【陽】流域,江河流域。gaṅgāpāra,【中】彼岸,對岸。gaṅgāsota,【陽】河水流,奔流。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaṅgā:gaṅgā(thī)
ဂဂၤါ(ထီ)
[gamu+ga+ā.gā+gamu+a+ā.go+gamu+a+ā.gāyamānā ghosaṃ kurumānā gacchatīti gaṅgā.atha vā go vuccati pathavī,tasmiṃ gatā pavattāti gaṅgā.,ṭī.681.apa,ṭṭha,1.343.]
[ဂမု+ဂ+အာ။ ဂါ+ဂမု+အ+အာ။ ေဂါ+ဂမု+အ+အာ။ ဂါယမာနာ ေဃာသံ ကု႐ုမာနာ ဂစၧတီတိ ဂဂၤါ။ အထ ဝါ ေဂါ ဝုစၥတိ ပထဝီ၊ တသၼႎ ဂတာ ပဝတၱာတိ ဂဂၤါ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈၁။ အပ၊႒၊၁။၃၄၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaṅgā:[f.] river; the Ganges.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gaṅgā:The river Ganges; the celestial river,the Milky Way
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAṄGĀ:[f] sông Hằng --tīra [nt] bờ,mé sông --dvāra [nt] cửa sông --dhāra [m] chỗ chứa của sông,hồ sông --pāra [nt] bờ bên kia con sông --sota [m] giòng sông,giòng suối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaṅgā:ဂဂၤါ(ထီ)
[ဂမု+ဂ+အာ။ ဂါ+ဂမု+အ+အာ။ ေဂါ+ဂမု+အ+အာ။ ဂါယမာနာ ေဃာသံ ကု႐ုမာနာ ဂစၧတီတိ ဂဂၤါ။ အထ ဝါ ေဂါ ဝုစၥတိ ပထဝီ၊ တသၼႎ ဂတာ ပဝတၱာတိ ဂဂၤါ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈၁။ အပ၊႒၊၁။၃၄၃။]
(၁) ဂဂၤါျမစ္။ (တိ) (၂) ဂဂၤါအမည္ရွိေသာ။ ဂဂၤါဝီစိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaṅgā:ဂဂၤါ (ဣ) (√ဂမ္)
ဂဂၤါျမစ္။ ျမစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,