Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gaḷagaḷāyati:[= gaggarāyati] (雷鳴或重物移動聲)隆隆響(cf.gajjati),流水ゴーゴー地流著(cf.gaggara 之 ゴー 的說明).
パーリ語辞典 水野弘元著
gaḷagaḷāyati:[=gaggarāyati] ゴロゴロ鳴る,ゴーゴーと流れる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gaḷagaḷāyati,(gaḷagaḷa 的【派】),嘩嘩響,大雨聲,吼,【過】 ~ḷāyi。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gaḷagaḷāyati,(gaḷagaḷa 的【派】),嘩啦嘩啦響(雨聲、流水聲),大雨聲,吼。【過】gaḷagaḷāyi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gaḷagaḷāyati:gaḷagaḷāyati(kri)
ဂဠဂဠာယတိ(ႀကိ)
[gaḷagaḷa+āya+ti]
[ဂဠဂဠ+အာယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gaḷagaḷāyati:[deno.from gaḷagalā] rains heavily making the sound gala-gala; roars.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gaḷagaḷāyati,[=gaggarāyati,see note on gala] to roar,to crash,to thunder; deve gaḷagaḷāyate (Loc.abs.) in a thunderstorm,usually as deve vassante deve g° amidst rain and heavy thunder D.II,132; S.I,106; A.V,114 sq.(gala°); Th.1,189; Miln.116 (gaganaṁ ravati galag°); KhA 163 (mahāmegha).-- Gaṅgā galagalantī the roaring Gaṅgā Miln.122 (cp.halāhalasadda ibid.).(Page 247)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GAḶAGAḶĀYATI:(denm của gaḷagaḷa) mưa to làm nghe tiếng ào ào,rống lên [aor] --ḷāyi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gaḷagaḷāyati:ဂဠဂဠာယတိ (ႀကိ)
[ဂဠဂဠ+အာယ+တိ]
ဂဠဂဠ-ဂဠ္ဂဠ္-ျမည္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gaḷagaḷāyati:ဂဠဂဠာယတိ
ခ်ဳန္းခ်ဳန္းျမည္၏။ မိုးခ်ဳန္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,