Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gūtha:m.[〃] 糞,屎,大便.-kūpa 糞坑.-bhakka 糞食(食糞).-bhānin 糞語者,穢語者.-hārika 擔糞者(挑擔運搬糞者),汚穢屋.
パーリ語辞典 水野弘元著
gūtha:m.[〃] 糞,屎,大便.-kūpa 糞坑.-bhakka 糞食.-bhānin 糞語者,穢語者.-hārika 担糞者,汚穢屋.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gūtha:m.[〃] 糞,屎,大便.-kūpa 糞坑.-khādaka pāṇaka粪喰虫.-gata大便.-gata-ahi 粪中の蛇.-ṭha粪坑.-bhakka 糞食.-bhānin 糞語者,穢語者.-rāsi粪堆.-hārika 担糞者,除粪者,汚穢屋
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gūtha,【中】 排泄物,糞,大便。 ~kaṭāha,【陽】 便盆,便器。 ~kūpa,【陽】糞坑。 ~gata,【中】 糞堆。 ~pāṇaka,【陽】 蜣螂,屎殼郎。 ~bhakkha,【形】 吃糞的,食屎的。 ~bhāṇī,【陽】 臟話。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gūtha,【中】排泄物,糞,大便。gūthakaṭāha,【陽】便盆,便器。gūthakūpa,【陽】糞坑。gūthagata,【中】糞堆。gūthapāṇaka,【陽】糞甲蟲(casebearing beetle),鍬形蟲,牛屎龜,蜣螂,屎殼郎。gūthabhakkha,【形】吃糞的,食屎的。gūthabhāṇī,【陽】臟話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gūtha:gūtha(na)
ဂူထ(န)
[gūtha+ṭhāna]
[ဂူထ+ဌာန]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gūtha:gūtha(pu,na)
ဂူထ(ပု၊န)
[gupa+tha.gūtha+a.,7.88.,ṭī.274.]
[ဂုပ+ထ။ ဂူထ+အ။ ေမာဂ္၊၇။၈၈။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gūtha:[n.] faeces; dung; excrement.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gūtha,[Sk.gūtha; probably to Lat.bubino,see Walde,Lat.Wtb.s.v.] excrements,fæces,dung.As food for Petas frequently mentioned in Pv; (cp.Stede,Peta Vatthu 24 sq.),as a decoction of dung also used for medicinal purposes (Vin.I,206 e.g.).Often combn with mutta (urine):Pv.I,91; PvA.45,78; DA.I,198.

--kaṭāha an iron pot for defecation Vin.IV,265.--kalala dung & mire J.III,393; --kīḷana playing with excrements Vism.531.--kūpa a privy (cp.karīsa) M.I,74; Sn.279; Pv.II,316; Pug.36; J.VI,370; Vism.54.--khādaka living on fæces J.II,211 (°pāṇaka) PvA.266; --gata having turned to dung It.90; --gandhin smelling of excrements Pv.II,315--ṭṭhāna a place for excrementation Th.1,1153; --naraka=foll.Vism.501; --niraya the mirepurgatory VvA.226; Sdhp.194; --pāṇa an insect living on excrement (=°khādakapāṇa) J.II,209,212; --bhakkha feeding on stercus M.III,168; PvA.192; DhA.II,61; --bhānin of foul speech A.I,128; Pug.29 (Kern,Toev.s.v.corrects into kūṭa°?).(Page 253)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Gūtha:One of the purgatories.It is next to the Mahā Niraya,and is the habitation of needle-mouthed creatures who rip away the skin,flesh,tendons,etc.,of the victim and then devour his marrow (M.iii.185; J.vi.8; SNA.ii.481).

Those who insult their parents are born in this purgatory.DhA.iv.34.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GŪTHA:[m] phân bò,phân,cứt,cặn bã --kaṭāha [m] thùng,chậu phân --kūpa [m] lỗ cầu tiêu (chỗ bài tiết) --gata [nt] một đống phẩn --pāṇaka [m] giòi phẩn --bhakkha [a] ăn,sống bằng phẩn --bhāṇī [3] nói nhảm nhí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gūtha:ဂူထ (ပု၊န)
[ဂုပ+ထ။ ဂူထ+အ။ ေမာဂ္၊၇။၈၈။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၄။]
မစင္၊ က်င္ႀကီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gūtha:ဂူထ (န)
[ဂူထ+ဌာန]
မစင္-က်င္ႀကီး-(စြန္႔ရာ,ရွိရာ) အရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gūtha:ဂူထ (ပ၊န)
က်င္ႀကီး။ မစင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,