Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gūhati:[〃guh] 隱藏,秘密.grd.guyha; pp.gūḷha; caus.gūhayati; ppr.m.sg.nom.gūhayaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
gūhati:[〃guh] かくす,秘す.grd.guyha; pp.gūḷha; caus.gūhayati; ppr.m.sg.nom.gūhayaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gūhati,(gūh + a),藏,隱藏,【過】 gūhi,【現分】 gūhamana,【獨】 gūhitvā。(p120)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gūhati,(gūh+a;Sk.gūhati,pp.gūḍha),藏,隱藏(to hide,to conceal)。【過】gūhi。【現分】gūhamana,gūhaya。【獨】gūhitvā。【使】gūhayati。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gūhati:gūhati(kri)
ဂူဟတိ(ႀကိ)
[guhū+a+ti]
[ဂုဟူ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gūhati:[gūh + a] hides; conceals.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gūhati,[Sk.gūhati,pp.gūḍha; see guyha,guhā,etc.] to hide,to conceal.See paṭi°,pari°.-- Caus.gūhayati Sdhp.189 (gūhayaṁ ppr.).Cp.gūḷha.(Page 253)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GŪHATI:(gūh+a) giấu,cất giấu [aor] guhī [prp] gūhamāna [abs] gūhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gūhati:ဂူဟတိ (ႀကိ)
[ဂုဟူ+အ+တိ]
လွ်ိဳ႕ဝွက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gūhati:ဂူဟတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,