Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gīta:a.n.[〃 gāyati 的 pp.] 歌(曲),歌謡,讃歌.-vādita 歌(曲)跟音樂.-ssara 歌音.
パーリ語辞典 水野弘元著
gīta:a.n.[〃 gāyati の pp.] 歌,歌謡,讃歌.-vādita歌と音楽.-ssara歌音.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gīta:a.n.[〃 gāyati の pp.] 歌,歌謡,讃歌.-vādita歌と音楽.-sadda歌声.-sara歌音
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gīta,【 中】 歌,歌唱。 (gāyati 的【過分】) 已唱。 ~rava,~sadda,【陽】 歌聲。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gīta,【中】歌,唱歌。(gāyati 的【過分】) 已唱。gītarava,gītasadda,【陽】歌聲。“Ruṇṇamidaṁ bhikkhave,ariyassa vinaye yadidaṁ gītaṁ.”(諸比丘!於聖者之律,唱歌是哭泣。)(A.3.103./ I,261.)受八戒中,「離唱歌」之一項,《小誦註釋》:gītanti yaṁkiñci gītaṁ.(唱歌:任何歌) (KhA.CS:p.26;Pāci.IV,267) A.5.209./III,251.︰“Pañcime bhikkhave,ādīnavā āyatakena gītassarena dhammaṁ bhaṇantassa.Katame pañca? Attanāpi tasmiṁ sare sārajjati,parepi tasmiṁ sare sārajjanti,gahapatikāpi ujjhāyanti– ‘yatheva mayaṁ gāyāma,evamevaṁ kho samaṇā sakyaputtiyā gāyantī’ti,sarakuttimpi nikāmayamānassa samādhissa bhaṅgo hoti,pacchimā janatā diṭṭhānugatiṁ āpajjati.(諸比丘!拉長歌音而誦(經)法有五種過患。什麼是五?(1)自己即愛著其音;(2)他人也愛著其音;(3)在家眾(聽到)發牢騷︰我們這樣唱歌,這些釋迦沙門子也唱歌;(4)修練音調也會妨礙禪定;(5)往後的人會效法所看到的。) 《毘尼母經》(卷二,T24.809上)︰「爾時諸比丘用歌音誦戒。佛言︰不應當以高聲了了誦戒,歌音誦戒有五事過︰一心染著此音。二為世人所嫌。三與世人無異。四妨廢行道。五妨入定。是名五事過也。」
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gīta:gīta(na)
ဂီတ(န)
[ge+ta]
[ေဂ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gīta:[nt.] a song; singing.(pp.of gāyati),sung; recited.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gīta,[pp.of gāyati] 1.(pp.) sung,recited,solemnly proclaimed,enunciated:mantapadaṁ gītaṁ pavuttaṁ D.I,104 (cp.gira).-- 2.(nt.) singing,a song; grouped under vācasikā khiḍḍā,musical pastimes at Nd2 219; SnA 86.Usually combd with nacca,dancing:A.I,261; Vv8110 as naca gītādi J.I,61; VvA.131; referring to nacca-gīta-vādita,dancing with singing & instrumental accompaniment D.III,183 (under samajja,kinds of festivities); Vv 324.Same with visūkadassana,pantomimic show at D.I,5≈(cp.DA.I,77; KhA 36).

--rava sound of song Mhvs VII.30; --sadda id.J.IV,3; Dhs.621; DhA.I,15; --ssara id.Vin.II,108; A.III,251; J.III,188.(Page 251)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĪTA:[nt] bài hát,bài ca (pp của gāyati) --rava,--sadda [m] tiếng ca hát
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gīta:ca hát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gīta:ဂီတ (န)
[ေဂ+တ]
(၁) ေတးဆိုျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ သီဆိုျခင္း။ (၂) ေတး၊ သီခ်င္း။ (တိ) (၃) သီဆို-သရဇၩာယ္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gīta:ဂီတ (န)
သီဆိုျခင္း။ သီခ်င္း။
ဂီတံ ဂါယိတြာ၊ သီခ်င္းဆို၍။ ဂီတဝေသန၊ သီခ်င္း၏အစြမ္းျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gīta:ဂီတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဂါ+တ)
သီဆိုအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,