Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāyati:[Sk.gāyate gai] 歌唱,唱誦,背誦.aor.gāyi; imper.gāhi; fut.gāyissati; ger.gāyitvā; ppr.gāyanta,gāyamāna,gīyamāna; grd.gāyitabba,geyya; pp.gīta.
パーリ語辞典 水野弘元著
gāyati:[Sk.gāyate gai] 歌う.aor.gāyi;imper.gāhi; fut.gāyissati; ger.gāyitvā;ppr.gāyanta,gāyamāna,gīyamāna;grd.gāyitabba,geyya; pp.gīta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāyati,(ge + a),唱,背誦。 【過】 gāyi,【現分】 gāyanta,gāyamāna,【過分】gāyita,gīta,【獨】 gāyitvā。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāyati,(ge+a),唱,背誦。【過】gāyi,【現分】gāyanta,gāyamāna,【過分】gāyita,gīta,【獨】gāyitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāyati:gāyati(kri)
ဂါယတိ(ႀကိ)
[ge+a+ti]
[ေဂ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāyati:[ge + a] sings; recites; is known.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāyati,[Vedic gai,gāyate] to sing,to recite,often comb w.naccati to dance; ppr.gāyanto,gāyamāna & gīyamāna (Vin.I,38); imper.gāhi (J.III,507); fut.gāyissati; grd.gāyitabba.Vin.II,108 (dhammaṁ),196 (gāthaṁ); Sn.682 (g° ca vādayanti ca); J.I,290 (gītaṁ); III,507 (naccitvā gāyitvā); Vism.121 (aor.gāyi); PvA.151.Cp.gāthā,gīta,geyya.(Page 249)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gāyati:To sing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀYATI:(ge+a) hát,ca,đọc ra [aor] gāyi [prp] gāyanta,gāyamāna [pp] gāyita,gīta [abs] gāyitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāyati:ဂါယတိ (ႀကိ)
[ေဂ+အ+တိ]
သီဆို၏၊ သီခ်င္းဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāyati:ဂါယတိ (√ဂါ)
သီ၏။ သီဆို၏။
ဂီတံ ဂါယိတြာ၊ သီခ်င္းဆို၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,