Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāvuta:n.[Sk.gavyūti] 牛呼,長度的單位 [1/4由旬].
パーリ語辞典 水野弘元著
gāvuta:n.[Sk.gavyūti] 牛呼,長さの単位 [1/4由旬].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāvuta,【中】 伽浮他(¼ 由旬 yojana = 80 勒沙婆 usabha),一裏格(長度單位),只稍微少了一點點就有二裏長度。 ~tika,【形】 至一伽浮他的長度。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāvuta,(cp.Vedic gavyūti pasture land,district),【中】伽浮他(1由旬 yojana = 80 勒沙婆 usabhas),一裏格(league長度單位),略少於2英哩(miles;J.I,57,59; II.209; Vism.118; DhA.I,396.)。gāvutika,【形】至一伽浮他(league;DA.I,284.)的長度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāvuta:gāvuta(na)
ဂါဝုတ(န)
[go+yuja+ta.gavaṃç gavehi vāyutaṃ gāvutaṃ,yuja samādhimhi,gonadantarehi gahitappamāṇasamādhānantyattho.,ṭī.196.]
[ေဂါ+ယုဇ+တ။ ဂဝံ,ဂေဝဟိ ဝါယုတံ ဂါဝုတံ၊ ယုဇ သမာဓိမွိ၊ ေဂါနဒႏၲေရဟိ ဂဟိတပၸမာဏသမာဓာနႏၲၽေတၳာ။ဓာန္၊ဋီ။၁၉၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāvuta:[nt.] a league; a measure little less than two miles.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāvuta,(nt.) [cp.Vedic gavyūti pasture land,district] a linear measure,a quarter of a yojana=80 usabhas,a little less than two miles,a league J.I,57,59; II,209; Vism.118; DhA.I,396.(Page 250)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀVUTA:[nt] một dặm,chiều dài lối hơn hai dặm Anh --tika [a] đến trong khoảng một dặm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāvuta:ဂါဝုတ (န)
[ေဂါ+ယုဇ+တ။ ဂဝံ,ဂေဝဟိ ဝါယုတံ ဂါဝုတံ၊ ယုဇ သမာဓိမွိ၊ ေဂါနဒႏၲေရဟိ ဂဟိတပၸမာဏသမာဓာနႏၲၽေတၳာ။ဓာန္၊ဋီ။၁၉၆။]
ဂါဝုတ္၊ တဂါဝုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāvuta:ဂါဝုတ (န)
ေလးေကာသရွိေသာ အတိုင္းအတာ။ တစ္ယူဇနာ၏ ေလးပံုတစ္ပံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,