Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gāvī:f.牝牛.cf.go.sg.gen.gāviyā; pl.nom.gāviyo ; gen.gāvīnaṁ
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāvī,【陰】 母牛。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāvī,(‹go),【陰】母牛。Gen.sg.gāviyā (Pug.56=A.II,207); Nom.pl.gāviyo (SnA 323; VvA.308); Gen.pl.gāvīnaṁ DhA.I,396; SnA 323; VvA.308).-- A cow Vin.I,193; A.IV,418; J.I,50; Ud.8,49; Vism.525 (in simile); DhA.II,35; VvA.200.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāvī:gāvī(thī,pu)
ဂါဝီ(ထီ၊ပု)
[(1) go+si.(2) go+yo.nīti,pada,nhā.277.]
[(၁) ေဂါ+သိ။ (၂) ေဂါ+ေယာ။ နီတိ၊ပဒ၊ႏွာ။၂၇၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāvī:[f.] a cow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāvī,(f.) [see go] Gen.sg.gāviyā (Pug.56=A.II,207); Nom.pl.gāviyo (SnA 323; VvA.308); Gen.pl.gāvīnaṁ DhA.I,396; SnA 323; VvA.308).-- A cow Vin.I,193; A.IV,418; J.I,50; Ud.8,49; Vism.525 (in simile); DhA.II,35; VvA.200.(Page 250)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gāvī:A cow
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀVĪ:[f] con bò cái
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gāvī:con bò cái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāvī:ဂါဝီ (ထီ၊ပု)
[(၁) ေဂါ+သိ။ (၂) ေဂါ+ေယာ။ နီတိ၊ပဒ၊ႏွာ။၂၇၇။]
(၁) ႏြားသည္။ (၂) ႏြားတို႔သည္၊ ႏြားတို႔ကို။ ေဂါ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāvī:ဂါဝီ (ဣ)
ႏြားမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,