Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāthā:f.[〃] 偈,偈頌,伽陀,偈經.-abhigīta 唱誦偈頌而得的(食物).
パーリ語辞典 水野弘元著
gāthā:f.[〃] 偈,偈頌,伽陀,偈経.-abhigīta 偈を唱えて得たる(食).
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
gāthā:偈, 偈陀,伽陀,偈頌
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāthā,【陰】 詩句,節,詩的一行。 ~pada,【陽】 詩節的一行。 ~abhigīta,【形】 藉由背誦詩而獲得的。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāthā,【陰】偈,詩句,節,詩的一行。gāthāpada,【陽】詩節的一行。gāthabhigīta,【形】藉由背誦詩而獲得的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
gāthā: 偈頌
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāthā:gāthā(thī)
ဂါထာ(ထီ)
[ge+tha+ā.gā++ā.gandha+a+ā.,7.88.thera,ṭṭha,1.8.maṇimañjū,1.183.]
[ေဂ+ထ+အာ။ ဂါ+ထက္+အာ။ ဂႏၶ+အ+အာ။ ေမာဂ္၊၇။၈၈။ ေထရ၊႒၊၁။၈။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၈၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāthā:[f.] deep.(m.),depth; a safe stand; foothold.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāthā,(f.) [Vedic gāthā,on dern see gāyate] a verse,stanza,line of poetry,usually referring to an Anuṭṭhubbaṁ or a Tuṭṭhubbaṁ,& called a catuppādā gāthā,a stanza (śloka) of four half-lines A.II,178; J.IV,395.Def.as akkhara-padaniya-mita-ganthita-vacanaṁ at KhA 117.For a riddle on the word see S.I,38.As a style of composition it is one of the nine Aṅgas or divisions of the Canon (see navaṅga Satthu sāsana).Pl.gāthā Sn.429; J.II,160; gāthāyo Vin.I,5,349; D.II,157.gāthāya ajjhābhāsati to address with a verse Vin.I,36,38; Kh v.intr.-- gāthāhi anumodati to thank with (these) lines Vin.I,222,230,246,294,etc.-- gāthāyo gīyamāna uttering the lines Vin.I,38.-- anantaragāthā the foll.stanza J.IV,142; Sn.251; J.I,280; Dh.102 (°sataṁ).

--abhigīta gained by verses S.I,167=Sn.81,480 (gāthāyo bhāsitvā laddhaṁ Com.cp.Ger.“ersungen”).--âvasāne after the stanza has been ended DhA.III,171; --jānanaka one who knows verses Anvs.p.35; --dvaya (nt.) a pair of stanzas J.III,395 sq.; PvA.29,40; --pada a half line of a gāthā Dh.101; KhA 123; --sukhattaṁ in order to have a well-sounding line,metri causā,PvA.33.(Page 248)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Gāthā:A portion of the Tipitaka classified according to the matter (anga) of each one.It includes the Dhammapada,the Theragāthā and Therīgāthā,and those suttas,composed of stanzas only,found in the Sutta Nipāta and not included under the term Sutta.DA.i.23f; Vin.iii.8.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
gāthā:A verse or stanza
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀTHĀ:[f] một câu,một đoạn văn,một câu thơ --pada [m] một câu văn --bhigīta [a] được lợi do đọc thơ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gāthā:kệ ngôn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāthā:ဂါထာ (ထီ)
[ေဂ+ထ+အာ။ ဂါ+ထက္+အာ။ ဂႏၶ+အ+အာ။ ေမာဂ္၊၇။၈၈။ ေထရ၊႒၊၁။၈။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၈၃။]
သီဆိုအပ္ေသာ-ကဗ်ာ-သီခ်င္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāthā:ဂါထာ (ဣ) (√ဂါ+ထာ)
သီခ်င္း။ ဂါထာ။ ႏႈတ္ႁမြက္ေျပာဆိုျခင္း။
ဂါထာယ အဇၩဘာသိ၊ ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,