Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāmasīmā:gāmasīmā(thī)
ဂါမသီမာ(ထီ)
[gāma+sīmā]
[ဂါမ+သီမာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāmasīmā:[f.] the boundary of a parish.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
gāmasīmā:loại sīmā lấy làng hay phố làm ranh giới tạm thời,có thể dùng cho các loại tăng sự như bố tát,không cần đá làm mốc hay hai bận tuyên ngôn,nên được xếp vào abaddhasīmā (chỉ chung những sīmā không cần đủ nghi thức)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāmasīmā:ဂါမသီမာ (ထီ)
[ဂါမ+သီမာ]
ဂါမသိမ္၊ ရြာနယ္နိမိတ္ အပိုင္းအျခား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāmasīmā:ဂါမ-သီမာ (ဣ)
ရြာ၏အပိုင္းအျခား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,