Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāma:m.[Sk.grāma] 村,村落.-kūṭa 村的騙子,判官.-ghāta 村的掠奪者,劫盜.-dhamma 村的法.在俗法,卑行,穢法.-bhojaka 村長.-sāmanta 村的附近.
パーリ語辞典 水野弘元著
gāma:m.[Sk.grāma] 村,村落.-kūṭa 村のうそつき,判官.-ghāta 村の掠奪者,劫盗.-dhamma 村の法.在俗法,卑行,穢法.-bhojaka 村長.-sāmanta 村の付近.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
gāma:m.[Sk.grāma] 村,村落.-antara村邑,村落间.-antara-kappa近聚落净,村落间认容[十事非法の一].-anta-vihārin村落住者,村边住者 .-upacāra村的近边,村落界.-kathā村论,聚乐论[无用论の一].-kūṭa 村のうそつき,判官.-ghāta 村の掠奪者,劫盗.-ghātaka-cora村落破坏の群盗.-ṭha村落物.-dvāra門関,村の门.-dhamma 村の法.在俗法,卑行,穢法.-nigama duvidha村落の二种[村と町].-poddava树皮に身をこすつて彩身する,彩身者.-bandhana村缚.-bhojaka 村長.-vara良邑.-saññā邑想.-sāmanta 村の付近
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāma,【 陽】 村莊。 ~ka,【 陽】 小村莊。 ~ghāta,【 陽】 劫村,掠奪。 ~ghātaka,【陽】 劫村者,強盜。 ~jana,【陽】 村民。 ~jeṭṭha,【陽】 村長。 ~ṭṭhāna,【中】 (廢)村地。 ~dāraka,【陽】 少村民。 ~dārikā,【陰】 少村女。~dvāra,【中】 村門(村莊的入口)。 ~dhamma,【陽】 惡劣的行為,行房。 ~bhojaka,【陽】 村長。 ~vāsī,【陽】 村民。 ~sīmā,【陰】 地方自治區的邊界。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāma,【陽】村莊(村落,臺語:莊頭 cng thau5)。gāmaka,【陽】小村莊。gāmaghāta,【陽】劫村,掠奪。gāmaghātaka,【陽】劫村者,強盜。gāmajana,【陽】村民。gāmajeṭṭha,【陽】村長。gāmaṭṭhāna,【中】(廢)村地。gāmadāraka,【陽】小村民。gāmadārikā,【陰】小村女。gāmadvāra,【中】村門(村莊的入口)。gāmadhamma,【陽】惡劣的行為,行房。gāmabhojaka,【陽】村長。gāmavāsin,【陽】村民。gāmasaññā﹐村想(想著關於村莊)。gāmasīmā,【陰】地方自治區的邊界。cf.nigama(邑)、nagara(都)、janapada(地方)。Pārā.III,46(CS:Pārā.pg.57)︰Gāmo nāma ekakuṭikopi gāmo,dvikuṭikopi gāmo,tikuṭikopi gāmo,catukuṭikopi gāmo,samanussopi gāmo,amanussopi gāmo,parikkhittopi gāmo,aparikkhittopi gāmo,gonisādiniviṭṭhopi gāmo,yopi sattho atirekacatumāsaniviṭṭho sopi vuccati gāmo.(村落︰有一屋村落,有二屋村落,有三屋村落,有四屋村落,有人村落,有無人村落,有圍墻村落,無圍墻村落,有牛舍等的村落,有商隊住四個月以上的村落,以上稱為村落。)Gāmūpacāro nāma parikkhittassa gāmassa indakhīle ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto,aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto.(村落近郊︰有圍墻之村落,人站在村門中,丟石頭所落之處︰於無圍墻之住家,人站在住家門中,丟石頭所落之處。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāma:gāma(pu)
ဂါမ(ပု)
[gamu+ṇa]
[ဂမု+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāma:gāma(pu,na)
ဂါမ(ပု၊န)
[gasa+ma.gā+ma.gasamadane,gasanti etthātigāmo,mo.,ṭī.225.gāyantietthātigāmo=saṃvasatho.,7.136.]
[ဂသ+မ။ဂါ+မ။ဂသမဒေန၊ဂသႏၲိ ဧတၳာတိဂါေမာ၊ ေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၅။ ဂါယႏၲိဧတၳာတိဂါေမာ=သံဝသေထာ။ေမာဂ္၊၇။၁၃၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāma:[m.] village.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāma,[Vedic grāma,heap,collection,parish; *grem to comprise; Lat.gremium; Ags.crammian (E.cram),Obulg.gramada (village community) Ohg.chram; cp.*ger in Gr.a)geirw,a)gorά,Lat,grex.] a collection of houses,a hamlet (cp.Ger.gemeinde),a habitable place (opp.arañña:gāme vā yadi vâraññe Sn.119),a parish or village having boundaries & distinct from the surrounding country (gāmo ca gāmupacāro ca Vin.I,109,110; III,46).In size varying,but usually small & distinguished from nigama,a market-town.It is the smallest in the list of settlements making up a “state” (raṭṭhaṁ).See definition & description at Vin.III,46,200.It is the source of support for the bhikkhus,and the phrase gāmaṁ piṇḍāya carati “to visit the parish for alms” is extremely frequent.-- 1.a village as such:Vin.I,46; Ārāmika°,Pilinda° Vin.I,28,29 (as Ārāmikagāmaka & Pilinda-gāmaka at Vin.III,249); Sakyānaṁ gāme janapade Lumbineyye Sn.683; Uruvela° Pv.II,1318; gāmo nâtikālena pavisitabbo M.I,469; °ṁ raṭṭhañ ca bhuñjati Sn.619,711; gāme tiṁsa kulāni honti J.I,199; -- Sn.386,929,978; J.II,153; VI,366; Dh.47,49; Dhs.697 (suñño g.); PvA.73 (gāme amaccakula); 67 (gāmassa dvārasamīpena).-- gāmā gāmaṁ from hamlet to hamlet M.II,20; Sn.180 (with nagā nagaṁ; expl.SnA 216 as devagāmā devagāmaṁ),192 (with purā puraṁ); Pv.II,1318.In the same sense gāmena gāmaṁ Nd2 177 (with nigamena n°,nagarena n°.,raṭṭhena r°.,janapadena j°.).-- 2.grouped with nigama,a market-town:gāmanigamo sevitabbo or asevitabbo A.IV,365 sq.,cp.V.101 (w.janapadapadeso); -- Vin.III,25,184 (°ṁ vā nigamaṁ vā upanissāya); IV,93 (piṇḍāya pavisati); gāmassa vā nigamassa vā avidūre D.I,237; M.I,488; gāme vā nigame vā Pug.66.-- 3.as a geographical-political unit in the constitution of a kingdom,enumd in two sets:(a) gāma-nigamarājadhāniyo Vin.III,89; A.III,108; Nd2 271III; Pv.II,1318; DhA.I,90.-- (b) gāma-nigama-nagara-raṭṭha-janapada Nd2 177,304III (°bandhana),305 (°kathā); with the foll.variations:g.nigama nagara M.II,33--40; g.nigama janapada Sn.995; Vism.152; gāmāni nigamāni ca Sn.118 (expld by SnA 178:ettha ca saddena nagarāni ti pi vattabbaṁ).-- See also dvāra°; paccanta°; bīja°; bhūta°; mātu°.

--anta the neighbourhood of a village,its border,the village itself,in °nāyaka leading to the village A.III,189; °vihārin (=āraññaka) living near a v.M.I,31,473; A.III,391 (w.nemantanika and gahapati-cīvara-dhara); -- Sn.710; --antara the (interior of the) village,only in t.t.gāmantaraṁ gacchati to go into the v.Vin.II,300,& in °kappa the “village-trip-licence” (Vin.Texts III,398) ib.294,300; cp.IV.64,65; V,210; --ûpacāra the outskirts of a v.Vin.I,109,110; defined at Vin.III,46,200; --kathā village-talk,gossip about v.-affairs.Included in the list of foolish talks (+nigama°,nagara°,janapada°) D.I,7 (see expln at DA.I,90); Sn.922.See kathā; --kamma that which is to be done to,or in a village,in °ṁ karoti to make a place habitable J.I,199; --kūṭa “the village-fraud,” a sycophant S.II,258; J.IV,177 (=kūṭavedin); --goṇā (pl.) the village cattle J.I,194; --ghāta those who sack villages,a marauder,dacoit (of corā thieves) D.I,135; S.II,188; --ghātaka (corā) =°ghāta S.IV,173; Miln.20; Vism.484; nt.village plundering J.I,200.--jana the people of the v.Miln.47; --ṭṭhāna in purāṇa° a ruined village J.II,102; --dārakā (pl.) the youngsters of the v.J.III,275; f.--dārikā the girls of the v.PvA.67; --dvaya,in °vāsika living in (these) two vs.PvA.77; --dvāra the v.gates,the entrance to the v.Vin.III,52; J.II,110,301; cp.PvA.67; --dhamma doings with women-folk (cp.mātugāma),vile conduct D.I,4≈(+methuna) A.I,211; J.II,180 (=vasaladhamma); VvA.11; DA.I,72 (=gāma-vāsīnaṁ dhamma?); --poddava (v.l.kāmapudava) a shampooer (? Vin.Texts III,66; Bdhgh explains:kāmapudavā ti chavi-rāga-maṇḍanânuyuttā nāgarikamanussā; gāmaṁ podavā ti pi pādho es’ev’attho,Vin.II,315) Vin.II,105; --bhojaka the village headman J.I,199; DhA.I,69; --majjhe in the midst of the v.J.I,199; VI,332; --vara an excellent v.S.I,97; J.I,138; --vāsin the inhabitant of a v.J.II,110; v.107; DA.I,72; --saññā the thought of a v.M.III,104; --samīpe near a v.J.I,254; --sahassa a thousand parishes (80,000 under the rule of King Bimbisāra) Vin.I,179; --sāmanta in the neighbourhood of a v.,near a v.D.I,101; (+mgama°) --sīmā the boundary of the parish Vin.I,110 (+nigama°); --sūkara a village pig J.III,393.(Page 249)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀMA:[m] làng --ka [m] làng nhỏ ghāta [m] sự cướp giật một làng --ghātaka [3] vật,người vơ vét các làng,người,bọn cướp có võ trang (bên Ấn Độ) --jana [m] người trong làng --jeṭṭha [m] người cầm đầu trong làng,xã trưởng -- ṭṭhāna [nt] sự sụp đổ của một làng --dāraka [m] trẻ con thanh thiếu niên trong làng --dārikā [f] thiếu nữ trong làng --dvāra [nt] cổng vào làng --dhammā [f] cử chỉ hạ tiện,hành dâm --vāsī [3] người làng,dân trong làng --sīma [f] ranh làng,lấy ranh làng làm simā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gāma:làng,xóm,thôn ấp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāma:ဂါမ (ပု၊န)
[ဂသ+မ။ဂါ+မ။ဂသမဒေန၊ဂသႏၲိ ဧတၳာတိဂါေမာ၊ ေမာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၅။ ဂါယႏၲိဧတၳာတိဂါေမာ=သံဝသေထာ။ေမာဂ္၊၇။၁၃၆။]
(၁) ရြာ။ (၂) ရြာေနလူ။ (၃) ရပ္မႈရြာမႈ၊ ရပ္ေရးရြာေရး၊ ရပ္ရြာကိစၥ။ (၄) အေပါင္း အစု။ (တိ) (၅) ရြာမွရအပ္ေသာ (စားဖြယ္)။ ဂါမဇၩာသယ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāma:ဂါမ (ပု)
[ဂမု+ဏ]
သြားျခင္း။ ဂါမဏီယ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāma:ဂါမ (ပ)
လူအေပါင္း။ ရြာ။
ဂါေမန ဂါမံ၊ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,