Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gādha:① a.m.[= gāḷha,Sk.gāḍha<gāh] 深的,深淵,穴.② n.[Sk.gādha<gādh] 足場(立足處),堅固,堅固的場所.
パーリ語辞典 水野弘元著
gādha:①a.m.[= gāḷha,Sk.gāḍha<gāh] 深き,深淵,穴.② n.[Sk.gādha<gādh] 足場,堅固,堅固な所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gādha,【形】 深的。 【陽】 深度,安全的立足點,立足處。(p118)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gādha,【形】深的。【陽】深度,安全的立足點,立足處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gādha:gādha(pu,na)
ဂါဓ(ပု၊န)
[gādha+a.gādha patiṭṭhānissayagandhesu,gādhati.nīti,dhā.1va8.]
[ဂါဓ+အ။ ဂါဓ ပတိ႒ာနိႆယဂေႏၶသု၊ ဂါဓတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gādha:[adj.] deep gādhati :[gādh + a] stands fast; has a firm footing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gādha,2 [Sk.gāḷha firm Dhtp 167 “paṭiṭṭhāyaṁ” cp.also Sk.gādha,fordable & see gāḷha1] adj.passable,fordable,in a° unfathomable,deep PvA.77 (=gambhīra).nt.a iord,a firm stand,firm ground,a safe place:gambhīre °ṁ vindati A.V,202.°ṁ esati to seek the terra firma S.I,127; similarly:°ṁ labhati to gain firm footing S.I,47; °ṁ ajjhagā S.IV,206; °ṁ labhate J.VI,440 (=patiṭṭhā).Cp.o°,paṭi°.(Page 248)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gādha,1 [Sk.gāḷha pp.of gāh,see gāhati] depth; a hole,a dugout A.II,107=Pug.43 (cp.PugA 225); Sdhp.394 (°ṁ khaṇati).Cp.gāḷha2.(Page 248)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
GĀDHA:sâu [m] sự sâu thẳm,chỗ đứng an toàn,vật để đứng cho vững
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gādha:cái hang sầu,cái ổ thú vật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gādha:ဂါဓ (ပု၊န)
[ဂါဓ+အ။ ဂါဓ ပတိ႒ာနိႆယဂေႏၶသု၊ ဂါဓတိ။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၈။]
(၁) တည္ျခင္း။ ဂါဓပၸတၱ-ၾကည့္။ (၂) (က) တည္ရာ၊ မွီရာ၊ ေထာက္တည္ရာ။ (ခ) တြင္း။ "
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
gādha:ဂါဓ
ဘူ = ပတိ႒ိစၧာဂေႏၴသု-တည္ရာအနက္,လိုခ်င္ျခင္း,ဖြဲ႕ထုံးစီရင္ျခင္းအနက္တို႔၌။ ဂါဓတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gādha:ဂါဓ (န)
ေထာက္မွီရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gādha:ဂါဓ (တိ) (√ဂါဓ္+အ)
တိမ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,