Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
gāḷha:,gaḷha a.[Sk.gāḍha] 強固的,厚的,深的.acc.gāḷhaṃ adv.堅固地,穩定地.cf.gādha.
パーリ語辞典 水野弘元著
gāḷha:,gaḷha a.[Sk.gāḍha] 強固な,厚き,深き.acc.gāḷhaṃ adv.しっかりと.cf.gādha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Gāḷha,【形】 強壯的,緊,嚴重的。 ~aŋ,【副】 緊緊地,強烈地。(p119)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gāḷha,【形】強壯的,緊,嚴重的。gāḷhaṁ,【副】緊緊地,強烈地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gāḷha:gāḷha(ti)
ဂါဠႇ(တိ)
[gāha+ha.gāhu+ta.gayhatīti gāḷhaṃ.agāhīti vā gāḷho.,7.223.rū.621.]
[ဂါဟ+ဟ။ ဂါဟု+တ။ ဂယွတီတိ ဂါဠႇံ။ အဂါဟီတိ ဝါ ဂါေဠႇာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၃။႐ူ။၆၂၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gāḷha:[adj.] strong; tight; serious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Gāḷha,(adj.) [cp.Sk.gāḍha] 1.[cp.gādha1] strong,tight,close; thick.In phrase pacchābāhaṁ g° bandbanaṁ bandhati to pinion the arms tightly D.I,245; A.II,241; J.I,264; PvA.4.Of an illness (gāḷhena rogâtaṅkena phuṭṭha) A.II,174 sq.; appld to poison smeared on an arrow M.I,429.-- gālhaṁ & gālhakaṁ (adv.) tightly J.I,265,291.-- agāḷha (? prob.to be read āgāḷha) (of vacana,speech,combd with pharusa) strong (?) Pug.32 (expl by Com.atigāḷha thaddha),cp.2.and gaḷita.‹-› 2.[cp.gādha1 deep J.I,155 (°vedhin,piercing); Miln.370 (ogāhati).Cp.ajjhogāḷha,atigāḷha,ogāḷha,nigāḷhita,pagāḷha.(Page 250)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gāḷha:ဂါဠႇ(တိ)
[ဂါဟ+ဟ။ ဂါဟု+တ။ ဂယွတီတိ ဂါဠႇံ။ အဂါဟီတိ ဝါ ဂါေဠႇာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၂၃။႐ူ။၆၂၁။]
(က) ျပင္းထန္-လြန္ကဲ-ေသာ။ ျပင္းထန္-လြန္ကဲ-စြာ၊ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ လြန္လြန္ ကဲကဲ။ (ခ) ျမဲျမံ-တင္းၾကပ္-ေသာ။ ျမဲျမံ-တင္းၾကပ္-စြာ၊ ျမဲျမဲ ျမံျမံ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္။ (ဂ) ထူထဲ-မ်ားျပား-ေသာ။ ဂါဠႇပေလပန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gāḷha:ဂါဠႇ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဂါဟ္+တ)
ျမဲျမံသည္။ တင္းၾကပ္သည္။ ထူထဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,