Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dveḷhaka:n.[dvedha-ka] 疑惑,疑念.-jāta 已生疑惑的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dveḷhaka:n.[dvedha-ka] 疑惑,疑念.-jāta 疑惑を生ぜる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dveḷhaka,【中】 疑惑。 ~jāta,【形】 在懷疑著的。(p162)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dveḷhaka,(Sk.*dvaidhaka fr.adv.Dvidhā),【中】疑惑。dveḷhajāta,【形】在懷疑著的(in doubt )。dveḷhacitta﹐不確定(uncertain)。adveḷhaka,【反】確定(sure,certain,without doubt)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dveḷhaka:dveḷhaka(na,pu)
ေဒြဠႇက(န၊ပု)
[dvi+ila+ha+ka.,ṭī.17va.dvi+ḷhaka.nīti,sutta.84va.]
[ဒြိ+ဣလ+ဟ+က။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇ဝ။ ဒြိ+ဠႇက။ နီတိ၊သုတၱ။၈၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dveḷhaka:[nt.] doubt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dveḷhaka,(nt.) [Sk.*dvaidhaka fr.adv.dvidhā,cp.dvi B I.5] doubt Vin.III,309; Dhs.1004,1161; DA.I,68; DhsA.259; °citta uncertain PvA.13; °jāta in doubt Vin.III,309; D.III,117 sq.; 210.-- adveḷhaka (adj.) sure,certain,without doubt Nd2 30 (+advejjha).(Page 334)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DVEḶHAKA:[nt] sự nghi ngờ --jāta [a] đang hoài nghi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dveḷhaka:ေဒြဠႇက(န၊ပု)
[ဒြိ+ဣလ+ဟ+က။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇ဝ။ ဒြိ+ဠႇက။ နီတိ၊သုတၱ။၈၄ဝ။]
(၁) (က) ၂-ပါးအျပားအားျဖင့္ ယူျခင္း၊ မေသမခ်ာ ယူျခင္း၊ ႏွလုံးႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း၊ ေတြးေတာ-ယုံမွား-ျခင္း။ (ခ) ၂-ပါး အျပားအားျဖင့္ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ၊ ႏွလုံးႏွစ္ခြျဖစ္တတ္ေသာ။ (ဂ) ၂-ပါးအျပားအားျဖင့္ (စိတ္၏) တုန္လႈပ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ႏွလုံးႏွစ္ခြျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ (ဃ) ၂-ပါးအျပားအားျဖင့္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ။ (တိ) (၂) ယုံမွားျခင္းရွိေသာ။ ေဒြဠႇကဇာတ,ေဒြဠႇကပုစၧာ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dveḷhaka:ေဒြဠႇက (န)
ႏွစ္ပါးအျပားအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း။ ယံုမွား ေတြးေတာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,