Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dvaya:a.n.[〃] 二種的,二重的(twofold); 偽的(false,deceitful); 一對(a pair,couple),兩者(both).-kārin 造作善惡兩者(doing both i.e.both good and evil deeds).
パーリ語辞典 水野弘元著
dvaya:a.n.[〃] 二種の; 偽の; 一対,両者.-kārin 善悪の両者をなす.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dvaya,【中】 一對,夫婦,二數。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvaya,【中】一對,夫婦,二數。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvaya:dvaya(na)
ဒြယ(န)
[dvi+dvi+ṇa(aya).dvi 1-khu khye.(dua-prā)]
[ဒြိ+ဒြိ+ဏ(အယ)။ ဒြိ ၁-ခု ေခ်။ (ဒုအ-ျပာ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvaya:dvaya(na)
ဒြယ(န)
[dvi+ṇa.rū.379.dvi+aya.,4.49.(dua-prā)]
[ဒြိ+ဏ။ ႐ူ။၃၇၉။ ဒြိ+အယ။ ေမာဂ္၊၄။၄၉။ (ဒုအ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dvaya:[nt.] a pair; couple; dyad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dvaya,(adj.-n.) [Ved.dvaya; cp.dvi B I.6] (adj.) (a) two fold Sn.886 (saccaṁ musā ti dvayadhammaṁ); Dh.384; Pv IV.129 (dvayaṁ vipākaṁ=duvidhaṁ PvA.228).-- advaya single A.V,46.-- (b) false,deceitful Vin.III,21.-- nt.a duality,a pair,couple S.II,17 (°ṁ nissito loko); J.III,395 (gātha°); PvA.19 (māsa°); DhA.II,93 (pada° two lines,“couplet”).

--kārin “doing both,” i.e.both good & evil deeds (su° & duccaritaṁ) S.III,241,cp.247 sq.; D.III,96.(Page 332)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DVAYA:[nt] một cặp,một đôi,nhị tố
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvaya:ဒြယ(န)
[ဒြိ+ဏ။ ႐ူ။၃၇၉။ ဒြိ+အယ။ ေမာဂ္၊၄။၄၉။ (ဒုအ-ျပာ)]
(၁) ၂-ခု- ၂-မ်ိဳး-၂-ပါး-အေပါင္း။ (တိ) (၂) ၂-ခု -၂-မ်ိဳး-၂-ပါး-ေသာ-အစိတ္-အျပား-ရွိေသာ၊ ၂-ခု-၂-မ်ိဳး-၂-ပါး-ေသာ။ ဒြယတာ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvaya:ဒြယ(န)
[ဒြိ+ဒြိ+ဏ(အယ)။ ဒြိ ၁-ခု ေခ်။ (ဒုအ-ျပာ)]
၂-ပါးစီ,၂-ပါးစီ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ တရားအစု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvaya:ဒြယ (တိ)
လိမ္လည္သည္။ လွည့္ျဖားသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvaya:ဒြယ (န)
ႏွစ္ခုတို႔၏ အေပါင္း။ ႏွစ္ပါးစံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,