Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dvanda,【中】 一對,夫婦,二數。 【陽】 連接詞的復合詞〔巴利語法〕。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvanda,【中】一對,夫婦,二數。【陽】連接詞的復合詞〔巴利語法〕。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvanda:dvanda(pu)
ဒြႏၵ(ပု)
[dvanda+ṇa.dvandasadisattā (rū.357)-ti yathā dvanda-iti ayaṃ saddo nāma dvayasaddena samucciyamānaatthadvayaṃ vadati,tathā ayaṃ samāsopi samucciyamānaatthadvayaṃ vadatīti ]dvando]ti vuccati.ṭī.(-nīti,sutta.7va9.nyāsa.329.,3,19.nirutti).dvaṃda-saṃ,daṃda-prāç addhamāgadhī)]
[ဒြႏၵ+ဏ။ ဒြႏၵသဒိသတၱာ (႐ူ။၃၅၇)-တိ ယထာ ဒြႏၵ-ဣတိ အယံ သေဒၵါ နာမ ဒြယသေဒၵန သမုစၥိယမာနအတၳဒြယံ ဝဒတိ၊ တထာ အယံ သမာေသာပိ သမုစၥိယမာနအတၳဒြယံ ဝဒတီတိ 'ဒြေႏၵာ'တိ ဝုစၥတိ။ ယင္းဋီ။ (-နီတိ၊သုတၱ။၇ဝ၉။ ႏ်ာသ။၃၂၉။ ေမာဂ္၊၃၊၁၉။ နိ႐ုတၱိ)။ ဒြံဒ-သံ၊ ဒံဒ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvanda:dvanda(na)
ဒြႏၵ(န)
[dvi+dvi.dvi- diç i- a-pru.dvando-hūso nipātana- dvi-nitea i- a-pru,niggalā.vaggantana-pru.rū,ṭī.357.dvi 2- dvandapru.(dvaṃda-saṃ,daṃda-prāç addhamāgadhī)]
[ဒြိ+ဒြိ။ ေနာက္ ဒြိ-ကို ဒိ,ဣ-ကို အ-ျပဳ။ ဒြေႏၵာ-ဟူေသာ နိပါတန-ျဖင့္ ေရွးဒြိ-၌ ဣ-ကို အ-ျပဳ၊ နိဂၢဟိတ္လာ။ ဝဂၢႏၲန-ျပဳ။ ႐ူ၊ဋီ။၃၅၇။ ဒြိ ၂-လုံးကို သုတ္ႀကီးျဖင့္ ဒြႏၵျပဳ။ (ဒြံဒ-သံ၊ ဒံဒ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dvanda:[nt.] a pair; couple; dyad.(m.) the Collective Compound.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DVANDA:[nt] một cặp,một đôi,nhị nguyên [m] một tập thể gom lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvanda:ဒြႏၵ(န)
[ဒြိ+ဒြိ။ ေနာက္ ဒြိ-ကို ဒိ,ဣ-ကို အ-ျပဳ။ ဒြေႏၵာ-ဟူေသာ နိပါတန-ျဖင့္ ေရွးဒြိ-၌ ဣ-ကို အ-ျပဳ၊ နိဂၢဟိတ္လာ။ ဝဂၢႏၲန-ျပဳ။ ႐ူ၊ဋီ။၃၅၇။ ဒြိ ၂-လုံးကို သုတ္ႀကီးျဖင့္ ဒြႏၵျပဳ။ (ဒြံဒ-သံ၊ ဒံဒ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ၂-ခု ၂-ခု၊ အစုံအစုံ။ (တိ) (၂) ၂-ခု ၂-ခု-အစုံအစုံ-အနက္ရွိေသာ (သဒၵါ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvanda:ဒြႏၵ(ပု)
[ဒြႏၵ+ဏ။ ဒြႏၵသဒိသတၱာ (႐ူ။၃၅၇)-တိ ယထာ ဒြႏၵ-ဣတိ အယံ သေဒၵါ နာမ ဒြယသေဒၵန သမုစၥိယမာနအတၳဒြယံ ဝဒတိ၊ တထာ အယံ သမာေသာပိ သမုစၥိယမာနအတၳဒြယံ ဝဒတီတိ 'ဒြေႏၵာ'တိ ဝုစၥတိ။ ယင္းဋီ။ (-နီတိ၊သုတၱ။၇ဝ၉။ ႏ်ာသ။၃၂၉။ ေမာဂ္၊၃၊၁၉။ နိ႐ုတၱိ)။ ဒြံဒ-သံ၊ ဒံဒ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
ဒြန္သမာသ္၊ စုံတြဲအနက္ ၂-ခုကို ေဟာေသာ သမာသ္၊ ၂-ပုဒ္အနက္ ျပဓာန္းေသာ သမာသ္။ (ယင္းသည္-သမာသ္ ၆-ပါးတြင္ ေနာက္ဆုံးသမာသ္ ျဖစ္၏။ ဝိဘတ္တူ,လိင္တူ,မတူေသာ အနည္းဆုံး ၂-ပုဒ္တို႔ကို တြဲစပ္ရေသာ သမာသ္ ျဖစ္သည္။ ဒြႏၵ-သဒၵါသည္ အနက္ ၂-ခုကို ေဟာႏိုင္သကဲ့သို႔,ေလွ ၂-စင္းသည္ ဝန္ ၂-ခုကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ 'သမဏျဗာဟၼဏာ'စေသာ ပုဒ္တို႔ကိုလည္း သမဏ တပုဒ္တည္းက ရဟန္း,ပုဏၰား အနက္ ၂-ခုကို၎၊ ျဗာဟၼဏ တပုဒ္တည္းက ပုဏၰား,ရဟန္း အနက္ ၂-ခုကို၎ ေဟာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒြန္သမာသ္ဟု ေခၚဆိုသည္။ ယင္းသမာသ္သည္ ၂-ပုဒ္အနက္,သို႔မဟုတ္ ပုဒ္တိုင္း ပုဒ္တိုင္း၏ ေဟာနက္မ်ား ျပဓာန္းေသာ သမာသ္ျဖစ္သည္။ ဝါက်အတြင္း၌ ပဌမဝိဘတ္ျဖင့္ ဆုံးေစလ်က္ အသီးအသီးရွိရင္း လိင္အတိုင္း ထား၍ သမာသ္ၿပီးေသာအခါ ေနာက္ပုဒ္၏ လိင္အတိုင္း ထားရသည္။ ပုဒ္တိုင္း ပုဒ္တိုင္း၌ သမုစၥယေဇာတက စ-သဒၵါကိုလည္း ယွဉ္ေစရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာဂ္-၌ 'စတၳ'သမာသ္ဟု အမည္ေပးသည္။ ယင္းသမာသ္ႏွင့္ စပ္ေသာ မွတ္သားဖြယ္အက်ယ္ကို သဒၵါက်မ္းတို႔၌ ၾကည့္ပါ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvanda:ဒြႏၵ (ပ)
ဒြန္သမာသ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvanda:ဒြႏၵ (န)
ႏွစ္ခု ႏွစ္ခု။ အစံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,