Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvaṅgulakappa:dvaṅgulakappa(pu)
ဒြဂၤုလကပၸ(ပု)
[dvaṅgula+kappa]
[ဒြဂၤုလ+ကပၸ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dvaṅgulakappa:một trong mười chủ trương của nhóm tỳ khưu vajjī,cho phép tỳ khưu có thể thọ thực khi mặt trời đã chinh bóng quá hai ngón tay điều này không hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvaṅgulakappa:ဒြဂၤုလကပၸ(ပု)
[ဒြဂၤုလ+ကပၸ]
တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ၾကံဆအပ္ေသာ အရိပ္ လက္ ၂-ဆစ္၊ အရိပ္လက္ ၂-သစ္ကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ၾကံဆျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,