Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dvaṅgula:n.a.[dvi-aṅgula] 二指,二指量的.-kappa 二指淨.-paññā 二指量的智慧,劣慧.
パーリ語辞典 水野弘元著
dvaṅgula:n.a.[dvi-aṅgula] 二指,二指量の.-kappa 二指浄.-paññā 二指量の智慧,劣慧.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dvaṅgula,【形】 二寸的。 【中】 二寸。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvaṅgula,【形】二寸的。【中】二寸。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvaṅgula:dvaṅgula(na)
ဒြဂၤုလ(န)
[dvi+aṅgula]
[ဒြိ+အဂၤုလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dvaṅgula:[adj.] measuring two inches.(nt.) two inches.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DVAṄGULA:[a] do hai ngón tay [nt] hai ngón
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvaṅgula:ဒြဂၤုလ(န)
[ဒြိ+အဂၤုလ]
(၁) ၂-ခုေသာ လက္သစ္၊ လက္ ၂-ဆစ္။ (တိ) (၂) လက္ ၂-သစ္-ရွိ-ရွည္-ေသာ။ (၃) လက္ႏွစ္သစ္ရွိရာ (အခါ-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvaṅgula:ဒြဂၤုလ (တိ) (ဒြိ+အဂၤုလ)
လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ခု ရွိသည္။ လက္ႏွစ္သစ္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,