Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dvāsaṭṭhi:num.[dvi-saṭṭhi] 六十二.
パーリ語辞典 水野弘元著
dvāsaṭṭhi:num.[dvi-saṭṭhi] 六十二.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dvāsaṭṭhi:num.[dvi-saṭṭhi] 六十二.~diṭṭhiyo六十二见
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dvāsaṭṭhi,【陰】 六十二。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvāsaṭṭhi,﹐【陰】六十二。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvāsaṭṭhi,(=dvisaṭṭhi),【陰】六十二。dvāsaṭṭhidiṭṭhi﹐六十二見。六十二見:於過去世五陰上。各橫計四句。過去四句者。一者如去。二者不如去。三者亦如去亦不如去。四者非如去非不如去。於未來五陰上計四句。一者有邊。二者無邊。三者亦有邊亦無邊。四者非有邊非無邊。於現在陰上。各計四句。一者常。二者無常。三者亦常亦無常。四者非常非無常。二陰上各起四見。五陰合數為二十。三世總計為六十見。總目斷常無見以為根本。是為六十二見(《法門名義集》T54.196.1)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvāsaṭṭhi:dvāsaṭṭhi(thī)
ဒြါသ႒ိ(ထီ)
[dvi+saṭṭhi.]
[ဒြိ+သ႒ိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dvāsaṭṭhi:[f.] sixty-two.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dvāsaṭṭhi:Sixty-two
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DVĀSAṬṬHI:[f] số sáu mươi hai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvāsaṭṭhi:ဒြါသ႒ိ(ထီ)
[ဒြိ+သ႒ိ။]
ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္(၆၂-ပါး-ခု-မ်ိဳး-ေယာက္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvāsaṭṭhi:ဒြါ-သ႒ိ (ဣ)
ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,