Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dvāra:n.[〃] 門(gate),大門(door),入口(entrance).-koṭṭhaka 門屋(gateway; also room over the gate).-kosa 戸窗所.-bāha 大門的兩脇(a door post).-rūpa 門色.-vimutta 離(解脫)門.-sālā 門房(a hall with doors).
パーリ語辞典 水野弘元著
dvāra:n.[〃] 門,戸.-koṭṭhaka 門屋.-kosa 戸窓所.-bāha 戸の両脇.-rūpa 門色.-vimutta 離門.-sālā 門房.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dvāra,【中】 門,入口。 ~kavāṭa,【中】 門的百葉窗,門和窗戶。 ~koṭṭhaka,【中】 門口,入口,關口,大門的空間。 ~gāma,【陽】 在城門外面的村莊。 ~pāla,~ṭṭha,【陽】 守門人,看門人。 ~bāhā,【陰】 門框。 ~sālā,【陰】 門附近的大廳。(p161)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dvāra,(Ved.dvār (f.) & dvāra (nt.),base *dhvār),【中】門,入口。dvārakavāṭa,【中】門的百葉窗,門和窗戶。dvārakoṭṭhaka,【中】門口,入口,關口,大門的空間。dvāragāma,【陽】在城門外面的村莊。dvārapāla,dvāraṭṭha,【陽】守門人,看門人。dvārabāhā,【陰】門檻,戶奠(a door post﹐doorpost)。dvārasālā,【陰】門附近的大廳。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvāra:dvāra(na)
ဒြါရ(န)
[dvāra+bandhana.kye.]
[ဒြါရ+ဗႏၶန။ ေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dvāra:dvāra(ti)
ဒြါရ(တိ)
[dvara+ṇa.dvarati pavattati phalaṃ anena kāraṇenāti dvāraṃ,dvaradhātu,ṇa-paccayo.cintā,mahāṭī.62.dvara saṃvaraṇe,saṃvaraṇaṃ,rakkhaṇā,dvarati,dvāraṃ....dvaranti saṃvaranti rakkhanti etenāti dvāraṃ.nīti,dhā.15va.dvi+ara+ṇa.dvi-saddūpapadaaradhātuvasenāpi idaṃ rūpaṃ sijjhati.dve kavāṭā aranti gacchanti pavattanti etthātipi dvāranti,gehadvārampi kāyadvārādīnipi upāyopi dvāranti vuccati,pāḷiyaṃ tu ]]dvāraṃ dvārā]]ti ca itthinapuṃsakavasena dvāra-saddo vutto.nīti,dhā.15va.dve arantya] trāti dvāraṃ.,ṭī.22va.maṇimañjū,1.391-.du+vara+kvi.dujjane vārayantyasmā rakkhakāti vā dvāraṃ,ulopo.,ṭī.22va.dvāra+karaṇa.dvāra-mha ]dvā]ç karaṇamha ]ra] yūyuea ]]dvāra]]hu .atha vā dvārassa kāraṇassa karaṇaṃ dvāraṃ,niruttinayena.cintā,mahāṭī.62.dvārasaddo puṃnapuṃsakavasena dviliṅgikoti daṭṭhabbo.jā,ṭī,1.92.(dvāra-saṃ,duāra-prāç addhamāgadhī,dora-sī)]
[ဒြရ+ဏ။ ဒြရတိ ပဝတၱတိ ဖလံ အေနန ကာရေဏနာတိ ဒြါရံ၊ ဒြရဓာတု၊ ဏ-ပစၥေယာ။ စိႏၲာ၊ မဟာဋီ။၆၂။ ဒြရ သံဝရေဏ၊ သံဝရဏံ၊ ရကၡဏာ၊ ဒြရတိ၊ဒြါရံ။...ဒြရႏၲိ သံဝရႏၲိ ရကၡႏၲိ ဧေတနာတိ ဒြါရံ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ။ ဒြိ+အရ+ဏ။ ဒြိ-သဒၵဴပပဒအရဓာတုဝေသနာပိ ဣဒံ ႐ူပံ သိဇၩတိ။ ေဒြ ကဝါဋာ အရႏၲိ ဂစၧႏၲိ ပဝတၱႏၲိ ဧတၳာတိပိ ဒြါရႏၲိ၊ ေဂဟဒြါရမၸိ ကာယဒြါရာဒီနိပိ ဥပါေယာပိ ဒြါရႏၲိ ဝုစၥတိ၊ ပါဠိယံ တု "ဒြါရံ ဒြါရာ"တိ စ ဣတၳိနပုံသကဝေသန ဒြါရ-သေဒၵါ ဝုေတၱာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ။ ေဒြ အရႏၲၽ' ၾတာတိ ဒြါရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂ဝ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၉၁-လည္းၾကည့္။ ဒု+ဝရ+ကြိ။ ဒုဇၨေန ဝါရယႏၲၽသၼာ ရကၡကာတိ ဝါ ဒြါရံ၊ ဥေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂ဝ။ ဒြါရ+ကရဏ။ ဒြါရ-ပုဒ္မွ 'ဒြါ',ကရဏပုဒ္မွ 'ရ'ကို ယူ၍ "ဒြါရ"ဟု ၿပီးသည္။ အထ ဝါ ဒြါရႆ ကာရဏႆ ကရဏံ ဒြါရံ၊ နိ႐ုတၱိနေယန။ စိႏၲာ၊မဟာဋီ။၆၂။ ဒြါရသေဒၵါ ပုံနပုံသကဝေသန ဒြိလိဂႋေကာတိ ဒ႒ေဗၺာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။၉၂။ (ဒြါရ-သံ၊ ဒုအာရ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ၊ ေဒါရ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dvāra:[nt.] door; entrance; gate.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dvāra,(nt.) [Ved.dvār (f.) & dvāra (nt.),base *dhvār,cp.Av.dvar∂m; Gr.quρa_,qurw/n; Lat.fores (gate),forum; Goth.daúr,Ohg.turi=Ger.tür,Ags.dor=E.door.] 1.lit.an outer door,a gate,entrance Vin.I,15; S.I,58,138,211; J.I,346; II,63; VI,330; Vbh.71 sq.; PvA.4,67 (village gate),79; Sdhp.54,356.-- That d.cannot be used for an inner door see Vin.II,215; on knocking at a d.see DA.I,252; cp.DhA.I,145 (dvāraṁ ākoṭeti); to open a door:āvarati; to shut:pidahati; to lock:thaketi.dvāraṁ alabhamāna unable to get out Vin.II,220.-- mahā° the main or city gate J.I,63; culla° J.II,114; catu° (adj.) having 4 doors (of niraya) Pv.I,1013; cha° with 6d.(nagaraṁ,w.ref.to the 6 doors of the senses,see below) S.IV,194; pure° the front d.J.II,153; pacchima° the back d.J.VI,364; uttara° the E.gate (PvA.74); nagara° the city gate (J.I,263; deva° DhA.I,280); gāma° the village g.(Vin.III,52; J.II,110); ghara° (J.IV,142; PvA.38) & geha° (PvA.61) the house door; antepura° the door of the inner chamber M.II,100; kula° the doors of the clan-people Sn.288.-- metaph.of the door leading to Nibbāna:amata° S.I,137; A.V,346.‹-› 2.(fig.) the doors=in- & outlets of the mind,viz.the sense organs; in phrase indriyesu gutta-dvāra (adj.) guarding the doors with respect to the senses or faculties (of the mind):see gutta (e.g.S.II,218; IV,103 & cp.Dhs.trsl.p.175).-- S.IV,117,194 (with simile of the 6 gates of a city); VvA.72 (kāya-vacī°).The nine gates of the body at Vism.346.Thus also in f.abstr.guttadvāratā the condition of well protected doors (see gutta).

--kavāṭa a door post J.I,63; II,334; VI,444; PvA.280,--koṭṭhaka [cp.Sk.dvārakoṣṭhaka Sp.AvŚ I.24,31] gateway; also room over the gate Ud.52,65; J.I,290; III,2; IV,63,229; VvA.6,160; DhA.I,50; II,27,46; IV,204; Vism.22; Miln.10.-- bahidvārakoṭṭhake or °ā outside the gate M.I,382; II,92; A.III,31; IV,206; --gāma a village outside the city gates,i.e.a suburb (cp.bahidvāragāma J.I,361) J.III,126 (°gāmaka),188; IV,225; DhA.II,25 (°ka); --toraṇa a gateway J.III,431.--pānantara at J.VI,349 should be read °vātapānantara; --pidahana shutting the door Vism.78.--bāhā a door post S.I,146; Pv.I,51; DhA.III,273; --bhatta food scattered before the door Sn.286; --vātapāna a door-window Vin.II,211; J.VI,349; --sālā a hall with doors M.I,382; II,61.(Page 332)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvāra:ဒြါရ(တိ)
[ဒြရ+ဏ။ ဒြရတိ ပဝတၱတိ ဖလံ အေနန ကာရေဏနာတိ ဒြါရံ၊ ဒြရဓာတု၊ ဏ-ပစၥေယာ။ စိႏၲာ၊ မဟာဋီ။၆၂။ ဒြရ သံဝရေဏ၊ သံဝရဏံ၊ ရကၡဏာ၊ ဒြရတိ၊ဒြါရံ။...ဒြရႏၲိ သံဝရႏၲိ ရကၡႏၲိ ဧေတနာတိ ဒြါရံ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ။ ဒြိ+အရ+ဏ။ ဒြိ-သဒၵဴပပဒအရဓာတုဝေသနာပိ ဣဒံ ႐ူပံ သိဇၩတိ။ ေဒြ ကဝါဋာ အရႏၲိ ဂစၧႏၲိ ပဝတၱႏၲိ ဧတၳာတိပိ ဒြါရႏၲိ၊ ေဂဟဒြါရမၸိ ကာယဒြါရာဒီနိပိ ဥပါေယာပိ ဒြါရႏၲိ ဝုစၥတိ၊ ပါဠိယံ တု "ဒြါရံ ဒြါရာ"တိ စ ဣတၳိနပုံသကဝေသန ဒြါရ-သေဒၵါ ဝုေတၱာ။ နီတိ၊ဓာ။၁၅ဝ။ ေဒြ အရႏၲၽ' ၾတာတိ ဒြါရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂ဝ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၉၁-လည္းၾကည့္။ ဒု+ဝရ+ကြိ။ ဒုဇၨေန ဝါရယႏၲၽသၼာ ရကၡကာတိ ဝါ ဒြါရံ၊ ဥေလာေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂ဝ။ ဒြါရ+ကရဏ။ ဒြါရ-ပုဒ္မွ 'ဒြါ',ကရဏပုဒ္မွ 'ရ'ကို ယူ၍ "ဒြါရ"ဟု ၿပီးသည္။ အထ ဝါ ဒြါရႆ ကာရဏႆ ကရဏံ ဒြါရံ၊ နိ႐ုတၱိနေယန။ စိႏၲာ၊မဟာဋီ။၆၂။ ဒြါရသေဒၵါ ပုံနပုံသကဝေသန ဒြိလိဂႋေကာတိ ဒ႒ေဗၺာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။၉၂။ (ဒြါရ-သံ၊ ဒုအာရ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ၊ ေဒါရ-သီဟိုဠ္)]
(၁) တံခါး,တံခါးေပါက္,တံခါးရြက္။ (၂) တံခါးမုခ္။ (၃) ဒြါရ၊ အေပါက္၊ အဝ။ (က) စကၡဳစေသာ ၆-ပါးေသာ-ဒြါရ-အေပါက္-အဝ။ (ခ) မ်က္စိ,နား,ႏွာေခါင္း,ခံတြင္း,ဝစၥမဂ္,ပႆာဝမဂ္အားျဖင့္ ၉-ပါးေသာ-ဒြါရ-အေပါက္-အဝ။ (ဂ) ခံတြင္း-ပါးစပ္-ေပါက္-ဝ။ (ဃ) ကာယ,ဝစီ,မေနာအားျဖင့္ ၃-ပါးေသာ ဒြါရ။ (င) အရိယာမဂ္။ (၄) အခြင့္။ (၅) အေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳျခင္း။ (၆) ဒြါရပုဒ္ျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ ယာဝဒြါရေကာသသိကၡာပုဒ္။ (၇) မုခဒြါရသိကၡာပုဒ္။ (ဂ) မုခဒြါရ-ၾကည့္။ (၅) ေဒါင့္ကြင္းလည္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dvāra:ဒြါရ(န)
[ဒြါရ+ဗႏၶန။ ေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
တံခါးဖြဲ႕၊ တံခါးေပါင္၊ က်ည္းေပါင္၊ က်ည္းေခြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dvāra:ဒြါရ (န)
တံခါး။ တံခါးရြက္။ အဝ။ အေပါက္။ အေခါင္း။ အခြင့္။ အေၾကာင္း။ ျဖစ္ေၾကာင္း။
သခ်ၤာနဒြါေရေနဝ၊ သခ်ၤာကို အေၾကာင္းျပဳသျဖင့္သာလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,