Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duvidha:a.[du-vidha = dvidha] 二種的.
パーリ語辞典 水野弘元著
duvidha:a.[du-vidha = dvidha] ニ種の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
duvidha:a.[du-vidha = dvidha] ニ種の.cf.dvidhā.duvidhena rūpakkhandho二种の色蕴.duvidhena rūpasaṅgaho二种色聚
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duvidha,【形】 兩倍的。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duvidha,【形】兩倍的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duvidha:duvidha(pu)
ဒုဝိဓ(ပု)
[dvi+vidha.dve vidhā pakārā yassa tanti duvidhaṃ.kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.45.(-161.pañcikā,3.91).(dvividha-saṃ,duviha-prā)]
[ဒြိ+ဝိဓ။ ေဒြ ဝိဓာ ပကာရာ ယႆ တႏၲိ ဒုဝိဓံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၁။၄၅။(-၁၆၁။ပၪၥိကာ၊၃။၉၁)။(ဒြိဝိဓ-သံ၊ ဒုဝိဟ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duvidha:[adj.] twofold.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUVIDHA:[a] hai lần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duvidha:ဒုဝိဓ(ပု)
[ဒြိ+ဝိဓ။ ေဒြ ဝိဓာ ပကာရာ ယႆ တႏၲိ ဒုဝိဓံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊၁။၄၅။(-၁၆၁။ပၪၥိကာ၊၃။၉၁)။(ဒြိဝိဓ-သံ၊ ဒုဝိဟ-ျပာ)]
(၁) (က) ၂-ပါးေသာ အျပား။ (ခ) ၂-ပါး-ေသာ-အဖို႔-အစု။ (တိ) (၂) ၂-ပါး အျပား ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duvidha:ဒု-ဝိဓ (တိ)
ႏွစ္ပါးအျပား ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,