Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dutiya:num.a.m.[Sk.dvitīya] 第二的,第二者,伴侶,同伴者.
パーリ語辞典 水野弘元著
dutiya:num.a.m.[Sk.dvitīya] 第二,第二者,伴侶,同伴者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dutiya,【形】 第二的。 ~ka,【形】 同伴,共事者。 ~yaŋ,【副】 第二次。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dutiya,【形】【陽】第二的,伴侶(第二自己之意)。dutiyaka,【形】同伴,共事者。dutiyayaṁ,【副】第二次。purāṇa-dutiyakā﹐【陰】舊妻;古譯:故二。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dutiya:dutiya(ti)
ဒုတိယ(တိ)
[dvi+tiya.tiya-a.]
[ဒြိ+တိယ။ တိယ-အနက္မဲ့။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dutiya:dutiya(ti)
ဒုတိယ(တိ)
[dutiya+a.(dvitīya-saṃ)]
[ဒုတိယ+အ။ (ဒြိတီယ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dutiya:dutiya(ti)
ဒုတိယ(တိ)
[dvi+tiya.ka.385-6.rū.4va9,41va.nīti,sutta.817-8.(dvitīya-saṃ,duiya-addhamāgadhī)]
[ဒြိ+တိယ။ ကစၥည္း။ ၃၈၅-၆။ ႐ူ။၄ဝ၉၊၄၁ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၈၁၇-၈။ (ဒြိတီယ-သံ၊ ဒုဣယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dutiya:[adj.] second; having as the second.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dutiya,(num.ord.) [Sk.dvitīya,with reduction of dvi to du,as in compn mentioned under dvi B II.For the meaning “companion” cp.num.ord.for two in Lat.secundus ‹ sequor,i.e.he who follows,& Gr.deu/teros› deu/omai he who stays behind,also Sk.davīyas farther] (a) (num.) the second,the following J.II,102,110; dutiyaṁ for the second time (cp.tatiyaṁ in series 1,2,3) Vin.II,188; D.II,155.-- (b) (adj.n.) one who follows or is associated with,an associate of; accompanying or accompanied by (-°); a companion,friend,partner Vin.IV,225; S.I,25 (saddhā dutiyā purisassa hoti=his 2nd self); IV,78 (id.) I.131; It.9; J.V,400; Th.2,230 (a husband); Sn.49 (=Nd2 305,where two kinds of associates or companions are distinguished,viz.taṇhā° & puggalo°).taṇhā-dutiyā either “connected with thirst” or “having thirst as one’s companion” (see taṇhā) S.IV,37; It.109=A.II,10; bilaṅga° kaṇājaka (rice with sour gruel) Vin.II,77; S.I,90,91.-- adutiya alone,unaccompanied PvA.161.(Page 327)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUTIYA:[a] thứ nhì --yaka [a] có người bạn --yaṃ [ad] lần thứ nhì
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dutiya:thứ hai,đệ nhị
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dutiya:ဒုတိယ(တိ)
[ဒြိ+တိယ။ ကစၥည္း။ ၃၈၅-၆။ ႐ူ။၄ဝ၉၊၄၁ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၈၁၇-၈။ (ဒြိတီယ-သံ၊ ဒုဣယ-အဒၶမာဂဓီ)]
၂-ခု-၂-မ်ိဳး-၂-ႀကိမ္-၂-ေယာက္-တို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ၂-ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ၊(က) အေဖာ္၊ အေပါင္းအေဖာ္၊ ေနာက္လိုက္။ (ခ) မယား၊ ဇနီး၊ အိမ့္ရွင္မ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dutiya:ဒုတိယ(တိ)
[ဒုတိယ+အ။ (ဒြိတီယ-သံ)]
(၁) ၂-ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာ၊ ၂-ႀကိမ္ေျမာက္ ရအပ္ေသာ။ (၂) ၂-ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္အပ္ေသာ၊ ၂-ႀကိမ္ေျမာက္ ဝင္စားအပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dutiya:ဒုတိယ(တိ)
[ဒြိ+တိယ။ တိယ-အနက္မဲ့။]
၂-ခု၊ ၂-မ်ိဳး၊ ၂-ႀကိမ္၊ ၂-ေယာက္။ ဒိယၯ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dutiya:ဒုတိယ (ပ)
အေဖာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dutiya:ဒုတိယ (တိ)
ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,