Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dussacālinī:dussacālinī(thī)
ဒုႆစာလိနီ(ထီ)
[dussa+cālinī]
[ဒုႆ+စာလိနီ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dussacālinī:cái sàng,cái giần dùng để rây bột tỳ khưu có thể dùng lúc chế biến thuốc trị bệnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dussacālinī:ဒုႆစာလိနီ(ထီ)
[ဒုႆ+စာလိနီ]
(၁) အဝတ္-ပုဝါ-ျဖင့္-ဆင့္-စစ္-ခ်-အပ္ေသာ ေဆးမႈန္႔။ (၂) ဆင့္-စစ္-ခ်-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-အဝတ္-ပုဝါ၊ ေဆးစစ္ပုဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,