Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dussa:n.[Sk.dūṣya] 布匹(布料衣料),白布,衣服.-karaṇḍaka 衣箱.-paṭṭa 白布(turban cloth).-yuga 一組布匹,一套衣服(a suit of garments).-vaṭṭi (邊緣)有褶的布料(fringed cotton cloth).-vaṇijjā,-vāṇijjā 衣商.-veṇi 白布條.
パーリ語辞典 水野弘元著
dussa:n.[Sk.dūṣya] 布地,白布,衣服.-karaṇḍaka 衣箱.-paṭṭa 白布.-yuga 一組の布地,ー揃の衣.-vaṭṭi ひだある白布.-vaṇijjā,-vāṇijjā 衣商.-veṇi 白布条.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dussa,【中】 布料,衣服。 ~karaṇḍaka,【陽】 衣箱。 ~koṭṭhāgāra,【中】布料的倉庫,儲衣室。 ~yuga,【中】 一套衣服。 ~vaṭṭi,【陰】 一卷布料,布料的邊緣。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dussa,【中】白布或指未染色的粗布衣(音譯:頭舍衣)。dussakaraṇḍaka,【陽】衣箱,緘簏。dussakoṭṭhāgāra,【中】布料的倉庫,儲衣室。dussayuga,【中】一套衣服。dussavaṭṭi,【陰】一卷布料,布料的邊緣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dussa:dussa(ti)
ဒုႆ(တိ)
[dussa+a]
[ဒုႆ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dussa:dussa(na)
ဒုႆ(န)
[du+sa.du+asa+sa.du gamane,karaṇe so,dvittaṃ,durūpaṃ asati khepatīti vā dussaṃ,durūpaṃ asati dīpetīti vā dussaṃ,du-pubbo asa dittiyaṃ.,ṭī.29va.]
[ဒု+သ။ ဒု+အသ+သ။ ဒု ဂမေန၊ ကရေဏ ေသာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဒု႐ူပံ အသတိ ေခပတီတိ ဝါ ဒုႆံ၊ ဒု႐ူပံ အသတိ ဒီေပတီတိ ဝါ ဒုႆံ၊ ဒု-ပုေဗၺာ အသ ဒိတၱိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dussa:[nt.] cloth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dussa,2 at J.III,54 is usually taken as=amussa (cp.amuka).C.expls as “near,” & adds “asammussa.” Or is it Sk.dūṣya easily spoilt? See on this passage Andersen Pali Reader II.124.(Page 327)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dussa,1 (nt.) [Sk.dūrśa & dūṣya] woven material,cloth,turban cloth; (upper) garment,clothes Vin.I,290; II,128,174; IV,159.D.I,103; S.V,71; M.I,215; II,92; A.V,347; Sn.679; Pv.I,103 (=uttarīyaṁ sāṭakaṁ PvA.49); II,314; Pug.55; PvA.73,75.-- cīvara°,q.v.; chava° a miserable garment D.I,166; A.I,295; II,206; M.I,78,308.

--karaṇḍaka a clothes-chest S.V,71=M.I,215; A.IV,230; --koṭṭhagāra a store-room for cloth or clothes DhA.I,220,393; --gahaṇa (-maṅgala) (the ceremony of) putting on a garment DhA.II,87; --cālanī a cloth sieve Vin.I,202; --paṭṭa turban cloth Vin.II,266 (=setavattha-paṭṭa Bdhgh.); S.II,102; --phala having clothes as fruit (of magic trees,cp.kapparukkha) Vv 462 (cp.VvA.199); --maya consisting in clothes Vv 467 (cp.VvA.199); --yuga a suit of garments Vin.I,278; M.I,215=S.V,71; Miln.31 (cp.M Vastu I.61); DhA.IV,11; --ratana “a pearl of a garment,” a fine garment Miln.262.--vaṭṭi fringed cotton cloth Vin.II,266.--veṇi plaited cotton cloth Vin.II,266.(Page 327)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Dussa:A thūpa built in the Brahma-world by Ghatīkāra,enshrining the garments worn by the Buddha at the time of his Renunciation.

It was built of gems and was twelve yojanas high (Dāthāvamsa,vs.35).

Among the wonders performed by Bhaddaji one was to carry it on his outstretched palm and show it to the multitude.Mhv.xxxi.11; MT.562.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUSSA:[nt] vải --karaṇṇaka [m] vải nịt ngực --koṭṭhāgāra [nt] phòng cất y phục (vải) --yuga bộ quần áo --vatti [f] một cuộn vải,đường viền của vải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dussa:ဒုႆ(န)
[ဒု+သ။ ဒု+အသ+သ။ ဒု ဂမေန၊ ကရေဏ ေသာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဒု႐ူပံ အသတိ ေခပတီတိ ဝါ ဒုႆံ၊ ဒု႐ူပံ အသတိ ဒီေပတီတိ ဝါ ဒုႆံ၊ ဒု-ပုေဗၺာ အသ ဒိတၱိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉ဝ။]
(၁) အဝတ္၊ အထည္။ ဒုႆႏၴတ-လည္းၾကည့္။ (က) ပုဆိုး။ (ခ) ထဘီ။ (ဂ) အေပၚ႐ုံ၊ စုလ်ား။ ဒုႆပါဝါရိက-လည္းၾကည့္။ (ဃ) သကၤန္း။ (၂) တင္းတိမ္၊ ကန္႔လန္႔ကာ။ ဒုႆႏၲ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dussa:ဒုႆ(တိ)
[ဒုႆ+အ]
ပုဆိုးႏွင့္တူေသာ (နတ္အဝတ္-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dussa:ဒုႆ (န)
အဝတ္။ ပုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,