Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dussīla:n.[du-sīla] 惡戒,破戒,劣戒.
パーリ語辞典 水野弘元著
dussīla:n.[du-sīla] 悪戒,破戒,劣戒.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dussīla:n.[du-sīla] 悪戒,破戒,劣戒.~pāpadhamma恶戒恶法.~sīlavipanna恶戒坏戒者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dussīla,【形】 壞性格的,無道德的。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dussīla,【形】壞性格的,無道德的,劣戒,破戒,難戒。SA.14.23.-24./II,143.︰Dussīlāti nissīlā.(難戒︰無戒)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dussīla:dussīla(ti)
ဒုႆီလ(တိ)
[du+sīla.]
[ဒု+သီလ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dussīla:[adj.] of bad character; void of morality.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUSSĪLA:[a] tánh hạnh xấu xa,không có hạnh kiểm,phá giới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dussīla:ác giới,thiếu giới hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dussīla:ဒုႆီလ(တိ)
[ဒု+သီလ။]
(၁) သီလမရွိေသာ။ (၄)-အနက္-လည္းၾကည့္ပါ။ (၂) ကင္းေသာ သီလရွိေသာ၊ သီလမွကင္းေသာ။ (၃) ပ်က္ေသာ သီလရွိေသာ၊ သီလပ်က္ေသာ။ သီလကို မေစာင့္ထိန္းေသာ၊ (၄) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ သီလရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dussīla:ဒုႆီလ (တိ)
မေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိသည္။ သီလမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,