Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duppañña:a.m.[du-paññā] 惡慧的,劣慧者,愚人.
パーリ語辞典 水野弘元著
duppañña:a.m.[du-paññā] 悪慧の,劣慧者,愚人.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
duppañña:a.m.[du-paññā] 悪慧の,劣慧者,愚人.-eḷamūga无慧の聋哑者,愚钝暗昧
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duppañña,【形】 愚蠢的。 【陽】 愚人。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duppañña,【形】愚蠢的。【陽】愚人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duppañña:[adj.] foolish.(m.) a fool.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duppañña:ác tuệ,thiểu trí
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duppañña:ဒုပၸည (တိ)
ပညာမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,