Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duphassa,【陽】 蕁麻(蕁麻科類植物 (Urtica) 蕁麻屬齒形葉,花雌雄異體,無花瓣,接觸其植物刺毛會引起皮膚過敏),不愉快的觸覺。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duphassa,【陽】蕁麻(the nettle plant﹐蕁麻科類植物 (Urtica) 蕁麻屬齒形葉,無花瓣,接觸其植物刺毛會引起皮膚過敏),不愉快的觸覺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duphassa:duphassa(pu,na)
ဒုဖႆ(ပု၊န)
[du+phassa.]
[ဒု+ဖႆ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duphassa:[m.] the nettle plant; disagreeable touch.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUPHASSA:[m] sự xúc không vừa ý; cây tầm ma,cây nàng hai (đụng vào ngứa lắm)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duphassa:ဒုဖႆ(ပု၊န)
[ဒု+ဖႆ။]
(ပု) (၁) ေခြးငယ္႐ိုင္းပင္၊ ေခြးေလး႐ိုင္းပင္၊ ေခြးေလးယားပင္။ (န) (၂) ေခြးေလးယားသီး။ (တိ) (၃) မေကာင္း-ၾကမ္း-ေသာ အေတြ႕ရွိေသာ။ (န) (၂) ကပိကစၧဳ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duphassa:ဒုဖႆ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,