Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dummaṅku:a.[du-maṅku] 困惑的,不知(如何)是好的,已赤面(臉紅慚愧)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dummaṅku:a.[du-maṅku] 当惑せる,赤面せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dummaṅku,【形】 難使沈默的人,倔強的人。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dummaṅku,【形】難使沈默的人,倔強的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dummaṅku:dummaṅku(ti)
ဒုမၼကၤု(တိ)
[du+maṅku]
[ဒု+မကၤု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dummaṅku:[adj.] one who is difficult to make silent; obstinate person.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUMMAṄKU:[a]người khó làm cho yên lặng,người cứng đầu khó dạy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dummaṅku:ဒုမၼကၤု(တိ)
[ဒု+မကၤု]
ခဲယဉ္းသျဖင့္ အရွိန္အဝါမဲ့သူ၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစအပ္ေသာ၊ အရွိန္အဝါမဲ့သူ၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ခဲေသာ၊ မ်က္ႏွာညႇိဳးခဲေသာ၊ အရွက္နည္းေသာ၊ မ်က္ႏွာမသာယာေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dummaṅku:ဒုမၼကၤု (တိ)
ဆိုဆံုးမခက္သည္။ မလိုက္နာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,