Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duma:m.[Sk.druma.cf.dāru] 樹.-agga 樹梢,樹的最上面(the top of a tree); 牙籤(toothpick).-phala 樹果.
パーリ語辞典 水野弘元著
duma:m.[Sk.druma.cf.dāru] 木,樹.-agga 木の梢,こずえ,最上樹; 楊枝.-phala 樹果.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duma,【陽】 樹。 ~gga,【中】 樹稍(樹的頂端)。 ~ntara,【中】 多種樹,樹的間隔。 ~inda,~uttama,【陽】 樹王(即:菩提樹)。(p159)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duma,【陽】樹。dumagga,【中】樹稍(樹的頂端)。dumantara,【中】多種樹,樹的間隔。duminda,dumauttama,【陽】樹王(即:菩提樹)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duma:duma(pu)
ဒုမ(ပု)
[du+ma.davati vaḍḍhatīti dumo.rū.653.du sākhā atthi assāti dumo.thoma.(-,ṭī.54va.nīti,dhā.82,249.nīti,sutta.1236).dhu+ma.duha+ma.dhunāti kampatīti dumo,duhati pūreti ākāsatalanti vā dumo.apa,ṭṭha,2.99.(drumasaṃ)]
[ဒု+မ။ ဒဝတိ ဝၯတီတိ ဒုေမာ။ ႐ူ။၆၅၃။ ဒု သာခါ အတၳိ အႆာတိ ဒုေမာ။ ေထာမ။ (-ဓာန္၊ဋီ။၅၄ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၈၂၊၂၄၉။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၆)။ ဓု+မ။ ဒုဟ+မ။ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဒုေမာ၊ ဒုဟတိ ပူေရတိ အာကာသတလႏၲိ ဝါ ဒုေမာ။ အပ၊႒၊၂။၉၉။ (ျဒဳမသံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duma:[m.] a tree.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Duma,[Sk.druma=Gr.drumόs,see dāru] tree A.III,43; J.I,87,272; II,75,270; VI,249,528; Vv 8414; Miln.278,347; VvA.161.

--agga 1.the top of a tree J.II,155.-- 2.a splendid tree Vv 354.-- 3.a tooth-pick J.V,156; --inda “king of trees,” the Bodhi tree Dpvs.I,7; --uttama a magnificent tree Vv 393--phala fruit of a tree M.II,74; Vism.231 (in comparison).(Page 327)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUMA:[m] cây --gga [nt] ngọn cây --ntara [nt] khác loại cây,cách khoảng cây --minda,--muttama [m] chúa loại cây (lá cây Bồ đề)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duma:ဒုမ(ပု)
[ဒု+မ။ ဒဝတိ ဝၯတီတိ ဒုေမာ။ ႐ူ။၆၅၃။ ဒု သာခါ အတၳိ အႆာတိ ဒုေမာ။ ေထာမ။ (-ဓာန္၊ဋီ။၅၄ဝ။ နီတိ၊ဓာ။၈၂၊၂၄၉။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၆)။ ဓု+မ။ ဒုဟ+မ။ ဓုနာတိ ကမၸတီတိ ဒုေမာ၊ ဒုဟတိ ပူေရတိ အာကာသတလႏၲိ ဝါ ဒုေမာ။ အပ၊႒၊၂။၉၉။ (ျဒဳမသံ)]
သစ္ပင္၊ (က) သမင္စာပင္။ (ခ) ပန္တိုင္း-ပန္းတိုင္း-ပဒိုင္း-ပင္။ (ဂ) သရက္ပင္။ သစ္ပင္၊ နတ္သစ္ပင္၊ ကုေဝရနတ္၏ ဂုဏ္ရည္ ဂုဏ္ပုဒ္၊ (P.S.D.)။ (ဂ) ဒုမဝွယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duma:ဒုမ (ပ)
သစ္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,