Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dukkhudraya,【形】 引起痛苦的,造成疾病的。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhudraya,【形】引起痛苦的,造成疾病的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhudraya:dukkhudraya(pu)
ဒုကၡဳျဒယ(ပု)
[dukkha+udaya.da- dra-pru.nīti,sutta.86.nirutti.nhā-35.]
[ဒုကၡ+ဥဒယ။ ဒ-ကို ျဒ-ျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၈၆။ နိ႐ုတၱိ။ႏွာ-၃၅။]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUKKHUDRAYA:[a] làm đau hổ,kết quả trong sự đau đớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhudraya:ဒုကၡဳျဒယ(ပု)
[ဒုကၡ+ဥဒယ။ ဒ-ကို ျဒ-ျပဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၈၆။ နိ႐ုတၱိ။ႏွာ-၃၅။]
(၁) ဒုကၡ၏ ျဖစ္ျခင္း။ (တိ) (၂) ဒုကၡကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (၃) ဒုကၡဟူေသာ အစီးအပြါးရွိေသာ၊ အစီးအပြါးျဖစ္-တိုးပြါး-ေသာ ဒုကၡ-ရွိေသာ။ (၄) ဒုကၡကို တိုးပြါးေစတတ္ေသာ။ (၅) ဒုကၡ၏ တိုးပြါးျခင္းရွိေသာ။ (၆) ဒုကၡဟူေသာ-အေႏွာင္အဖြဲ႕-ေႏွာင္ႀကိဳး-ေႏွာင္အိမ္-ရွိေသာ။ (၇) ဆင္းရဲေသာ အက်ိဳးရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhudraya:ဒုကၡဳျဒယ (ပ) (ဒုကၡ+ဥျဒယ)
ဆင္းရဲျခင္း၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,