Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhita:dukkhita(ti)
ဒုကၡိတ(တိ)
[dukkha+ta.dukkha+i+ta.nīti,dhā.19-21.dukkha+ita.nirutti.547.]
[ဒုကၡ+တ။ ဒုကၡ+ဣ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉-၂၁။ ဒုကၡ+ဣတ။ နိ႐ုတၱိ။၅၄၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkhita:[adj.] afflicted; grieved; unhappy; dejected; ailing.(pp.of dukkhīyati),felt pain; was distressed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dukkhita,(adj.) [Sk.duḥkhita; pp.of *dukkhāpeti] afflicted,dejected,unhappy,grieved,disappointed; miserable,suffering,ailing (opp.sukhita) D.I,72 (puriso ābādhiko d.bāḷha-gilāno); II,24; S.I,149; III,11=IV.180 (sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito); V,211; M.I,88; II,66; Vin.IV,291; Sn.984,986; J.IV,452; Miln.275; DhA.II,28; VvA.67.(Page 326)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhita:bị đau khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhita:ဒုကၡိတ(တိ)
[ဒုကၡ+တ။ ဒုကၡ+ဣ+တ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉-၂၁။ ဒုကၡ+ဣတ။ နိ႐ုတၱိ။၅၄၇။]
(၁) ဆင္းရဲေသာ။ (၂) ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ၊ (က) ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။ ၄ က-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (ခ) စိတ္ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။ ၄ ခ-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၃) ဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ။ (၄) ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းရွိေသာ၊ ဆင္းရဲျခင္း (ဒုကၡေဝဒနာ)ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ (က) ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ။ (ခ) စိတ္ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ။ ၂ က,ခ- အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၅) ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စပ္-ယွဉ္-ေသာ၊ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာ။ (၆) ဆင္းရဲျခင္းသည္-လႊမ္းမိုး-ႏွိပ္စက္-အပ္ေသာ၊ သူ။ (မက်န္းမာသူ-စသည္)။ (၇) ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ (အခါ-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhita:ဒုကၡိတ (တိ)
ဆင္းရဲျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္။ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,