Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhassantakara,(=dukkhass’antaṁ karoti)﹐【陽】作苦邊際,即滅盡苦。 M.71./I,483.︰“Natthi kho,Vaccha,koci gihī gihisaṁyojanaṁ appahāya kāyassa bhedā dukkhassantakaro”ti.( (世尊答覆婆蹉︰) 婆蹉!實 無有任何在家者不舍斷在家之結,於身壞(命終)作苦邊際時(證阿羅漢果)。)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhassantakara:chấm dứt khổ,sự làm đoạn tận khổ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhassantakara:ဒုကၡႆႏၲကရ (တိ) (ဒုကၡႆ-အႏၲ-ကရ)
ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,