Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhasacca,【中】苦諦。S.56.11./V,421.︰“Idaṁ kho pana,bhikkhave,dukkhaṁ ariyasaccaṁ-- jātipi dukkhā,jarāpi dukkhā,byādhipi dukkho,maraṇampi dukkhaṁ,appiyehi sampayogo dukkho,piyehi vippayogo dukkho,yampicchaṁ na labhati tampi dukkhaṁ-- saṁkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.(諸比丘!苦聖諦者,即是此:生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲憂惱苦、遇怨憎者苦、與所愛者別離苦、所求不得苦,略說為五取蘊苦。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhasacca:dukkhasacca(ti)
ဒုကၡသစၥ(တိ)
[dukkhasacca+pariyāpanna]
[ဒုကၡသစၥ+ပရိယာပႏၷ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhasacca:dukkhasacca(na)
ဒုကၡသစၥ(န)
[dukkhasacca+ñāṇa.kye.]
[ဒုကၡသစၥ+ဉာဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhasacca:dukkhasacca(na)
ဒုကၡသစၥ(န)
[dukkha+sacca]
[ဒုကၡ+သစၥ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkhasacca:[nt.] the truth of misery.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhasacca:khổ đế,chân lý về khổ đế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhasacca:ဒုကၡသစၥ(န)
[ဒုကၡ+သစၥ]
(၁) ဒုကၡသစၥာ၊ ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ အမွန္တရား၊ အမွန္ဆင္းရဲေသာ တရား (ေလာကီစိတ္ ၈၁,ေလာဘၾကဉ္ေသာ ေစတသိက္ ၅၁,႐ုပ္ ၂၈-ဟူေသာ ေတဘူမကတရား။ (၂) ဒုကၡသစၥ-ဟူေသာ ပုဒ္။ ဒုကၡသစၥသဒိသ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhasacca:ဒုကၡသစၥ(န)
[ဒုကၡသစၥ+ဉာဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဒုကၡသစၥာကို သိေသာ ဉာဏ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhasacca:ဒုကၡသစၥ(တိ)
[ဒုကၡသစၥ+ပရိယာပႏၷ]
ဒုကၡသစၥာ၌-အက်ဳံးဝင္-အတြင္းဝင္-ပါဝင္-ေသာ (ဘဝင္စိတ္-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhasacca:ဒုကၡသစၥ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,