Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhanirodhagāminī,【陰】導致苦滅之道。S.56.11./V,421~2.︰Idaṁ kho pana,bhikkhave,dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṁ-- ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo,seyyathidaṁ-- sammādiṭṭhi,sammāsaṅkappo,sammāvācā,sammākammanto,sammā-ājīvo,sammāvāyāmo,sammāsati,sammāsamādhi.(諸比丘!苦滅行道聖諦者,此即是八支聖道:正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkhanirodhagāminī:[f.] (the practice) leading to the extinction of suffering.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhanirodhagāminī:khổ diệt hành lộ,con đường đưa đến khổ diệt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhanirodhagāminī:ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,