Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkhanirodha,【陽】苦滅。S.56.11./V,421.︰Idaṁ kho pana,bhikkhave,dukkhanirodhaṁ ariyasaccaṁ-- yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.(諸比丘!苦滅聖諦者,即此:凡是對此渴愛無余、離染、滅,放出(cāgo舍棄),對之無執著(paṭinissaggo(‹paṭi對 + nissajjati(√srj)無執著)),解脫(mutti),無附著(anālayo)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkhanirodha:dukkhanirodha(pu)
ဒုကၡနိေရာဓ(ပု)
[dukkha+nirodha(=ni+rodha)]
[ဒုကၡ+နိေရာဓ(=နိ+ေရာဓ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkhanirodha:[m.] destruction of suffering.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkhanirodha:khổ diệt,sự đoạn diệt khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkhanirodha:ဒုကၡနိေရာဓ(ပု)
[ဒုကၡ+နိေရာဓ(=နိ+ေရာဓ)]
(၁) ဒုကၡ၏-ကြယ္ေပ်ာက္-ခ်ဳပ္ၿငိမ္း-ျခင္း။ (၂) ဒုကၡ၏-ကြယ္ေပ်ာက္-ခ်ဳပ္ၿငိမ္း-ရာ-ေၾကာင္း။ (နိဗၺာန္)။ (၃) ဒုကၡ-ဟူေသာ သံသရာ-ေႏွာင္အိမ္-အခ်ဳပ္ေထာင္-၏ မရွိရာ(နိဗၺာန္)။ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိပဋိပဒါ-(၂)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkhanirodha:ဒုကၡ-နိေရာဓ (ပ)
ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,