Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dukkata,dukkaṭa,【形】 有缺點地做完。 【中】 錯誤的行動。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukkata,dukkaṭa,(梵duskrta)【形】錯誤的做,惡作,古音譯:突膝吉栗多。【中】錯誤的行動。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukkata:dukkata(na)
ဒုကၠတ(န)
[du+kata.du ninditaṃ karaṇa]massa dukkaṭaṃ.,ṭī.84.(-rū.347).]
[ဒု+ကတ။ ဒု နိႏၵိတံ ကရဏ'မႆ ဒုကၠဋံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၄။ (-႐ူ။၃၄၇)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukkata:[adj.] badly done.(nt.) wrong action.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUKKATA:,--ṭa [a] làm ác,làm xấu [nt] hành vi sái quấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dukkata:ác hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukkata:ဒုကၠတ(န)
[ဒု+ကတ။ ဒု နိႏၵိတံ ကရဏ'မႆ ဒုကၠဋံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၄။ (-႐ူ။၃၄၇)။]
(၁) မေကာင္းသျဖင့္ (ခြၽတ္ယြင္း-ေခ်ာ္လႊဲ-ေစ၍) ျပဳအပ္ေသာ အမႈ၊ မေကာင္းမႈ။ (၂) စက္ဆုပ္အပ္စြာ ျပဳအပ္ေသာ အမႈ။ (၃) (က) မတင့္တယ္ေသာ-ျပဳျခင္း-အမူအရာ။ (ဂ) ေဖာက္ျပန္ေသာ-ျပဳျခင္း-အမူအရာ၊ ဒုကၠဋ္အာပတ္။ (တိ) (၄) မေကာင္းသျဖင့္-ျပဳ-က်င့္-အပ္ေသာ၊ အျပစ္ရွိေသာ (အမႈ-စသည္)။ (၅) မေကာင္းသျဖင့္-ျပဳ-က်င့္-အပ္ေသာ-အမႈ-လုပ္ငန္း-ရွိေသာ၊ သူ။ ဒုကၠဋဇန-ၾကည့္။ (၆) ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ-ျပဳျခင္း-အမူအရာ-ရွိေသာ။ ေဒါင့္ကြင္းျပန္ၾကည့္ပါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukkata:ဒုကၠတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,