Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duka:a.[dvi-ka] 二的,二法.
パーリ語辞典 水野弘元著
duka:a.[dvi-ka] ニの,二法.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duka,【中】 兩個一組,雙。 【形】 二數的。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duka,【中】兩個一組,雙。【形】二數的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duka:duka(ti)
ဒုက(တိ)
[duka+duka.1-khupru.]
[ဒုက+ဒုက။ ၁-ခုႂကြင္းျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duka:duka(ti)
ဒုက(တိ)
[dvi+ka.dvinnaṃ samūho dukaṃ.maaū,pārā,sya,3.247.dve parimāṇamassāti dukaṃ.nirutti.495.]
[ဒြိ+က။ ဒြိႏၷံ သမူေဟာ ဒုကံ။ မအူ၊ ပါရာ၊ သ်၊ ၃။ ၂၄၇။ ေဒြ ပရိမာဏမႆာတိ ဒုကံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၄၉၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duka:[nt] a dyad; a pair.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Duka,(nt.) [see dvi B II] a dyad DhsA.36,343,347,406; Vism.11 sq.& in titles of books “in pairs,on pairs,” e.g.Dukapaṭṭhāna; or chapters,e.g.J.II,1 (°nipāta).(Page 324)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUKA:[nt] một cặp,hai,nhị nguyên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duka:ဒုက(တိ)
[ဒြိ+က။ ဒြိႏၷံ သမူေဟာ ဒုကံ။ မအူ၊ ပါရာ၊ သ်၊ ၃။ ၂၄၇။ ေဒြ ပရိမာဏမႆာတိ ဒုကံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၄၉၅။]
ဒုက္၊ (၁) ၂-ပါး-၂-ေယာက္- ၂-မ်ိဳး-၂-ခု-တို႔၏အေပါင္း။ (၂) ၂-ပါး-၂-ေယာက္-၂-မ်ိဳး-၂-ခု-အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ၊ ၂-ပါးတြဲ။ ေဒါင့္ကြင္းျပန္ၾကည့္။ (၃) ၂-ပါး-၂-ေယာက္-၂-မ်ိဳး-၂-ခု (က-အနက္မဲ့)။ ဒုကယုတၱ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duka:ဒုက(တိ)
[ဒုက+ဒုက။ ၁-ခုႂကြင္းျပဳ။]
၂-ပါးစီ,၂-ပါးစီ အတိုင္အရွည္ရွိေသာ (ဂါထာ-စသည္)။ ဒုကနိပါတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duka:ဒုက (န)
ႏွစ္ခုအေပါင္း။ ဒုက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,