Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dukūla:m.n.[〃] 黃麻,黃麻布.
パーリ語辞典 水野弘元著
dukūla:m.n.[〃] 黄麻,黄麻布.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dukūla,【中】 一種非常好的布料。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dukūla,(Sk.dukūla),【中】陀拘羅布(音譯),一種非常好的布料。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dukūla:dukūla(pu,na)
ဒုကူလ(ပု၊န)
[du+kū (ku) la+a.duma+kūla.dukkhena kulyateti dukūlaṃ,dumehi jātaṃ kūlanti vā dukūlaṃ.,ṭī.291.du+ula.thoma.]
[ဒု+ကူ (ကု) လ+အ။ ဒုမ+ကူလ။ ဒုေကၡန ကုလ်ေတတိ ဒုကူလံ၊ ဒုေမဟိ ဇာတံ ကူလႏၲိ ဝါ ဒုကူလံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁။ ဒု+ဥလ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dukūla:[nt.] a kind of very fine cloth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dukūla,[Sk.dukūla] a certain (jute?) plant; (nt.) [cp.Sk.dukūlaṁ woven silk] very fine cloth,made of the fibre of the d.plant S.III,145; A.IV,393; J.II,21; IV,219; V,400; VI,72; Vism.257,262; VvA.165; DA.I,140; Dāvs.V,27.(Page 324)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUKŪLA:[nt] một loại vải thật mịn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dukūla:ဒုကူလ(ပု၊န)
[ဒု+ကူ (ကု) လ+အ။ ဒုမ+ကူလ။ ဒုေကၡန ကုလ်ေတတိ ဒုကူလံ၊ ဒုေမဟိ ဇာတံ ကူလႏၲိ ဝါ ဒုကူလံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁။ ဒု+ဥလ။ ေထာမ။]
(ပု) (၁) ဒုကူလ-အမည္ရွိေသာ၊ (က) ကေလး၊ သူငယ္၊ သတိုးသား။ ဒုကူလကုမာရ-လည္းၾကည့္။ (ခ) ပညာရွိရေသ့။ ဒုကူလပ႑ိတ-လည္းၾကည့္။ (န) (၂) ဘြဲ႕ျဖဴ-ေလွ်ာ္-ခ်ည္။ (၃) ဘြဲ႕ျဖဴ-အဝတ္-ပုဆိုး၊ ေလွ်ာ္ခ်ည္-ဂုံခ်ည္-အဝတ္-ပုဆိုး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ဒုကူလသႏၵန-လည္းၾကည့္။ (ပု) (၁) အနက္လည္းျပန္ၾကည့္။ (၄) ေခါမေလွ်ာ္ခ်ည္အဝတ္။ (၅) ပိုးထည္အဝတ္။ (၆) ေခ်ာေမာ-ေကာင္းမြန္-ေသာ အဝတ္။ (၇) ကမ္းပါး ၂-ဖက္။ (တိ) (၈) ဘြဲ႕ျဖဴအဝတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ၊ (က) အေပၚ႐ုံ၊ ျခဳံထည္။ (ခ) (ရဟန္းေတာ္တို႔၏) သကၤန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dukūla:ဒုကူလ (န)
ဘြဲ႕ျဖဴပုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,