Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dujjīvita,【中】 邪命(錯誤的生計)。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dujjīvita,【中】邪命(錯誤的生計)。dujjīvitamajīvamha﹐我們曾做邪命、非正命。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dujjīvita:dujjīvita(na)
ဒုဇၨီဝိတ(န)
[du+jīvita]
[ဒု+ဇီဝိတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dujjīvita:[nt.] wrong livelihood.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUJJĪVITA:[nt] tà mạng (nuôi mạng không chân chính)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dujjīvita:ဒုဇၨီဝိတ(န)
[ဒု+ဇီဝိတ]
(၁) မေကာင္းေသာ အသက္ရွင္ျခင္း၊ (က) ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-အပ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္း။ (ခ) ယုတ္ညံ့ေသာ အသက္ရွင္ျခင္း။ (ဂ) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ေသာ အသက္ရွင္ျခင္း။ (တိ) (၂) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dujjīvita:ဒုဇၨီဝိတ (န)
မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,