Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dujivha:m.[dvi-jivha] 二舌者,蛇.
パーリ語辞典 水野弘元著
dujivha:m.[dvi-jivha] 二舌者,蛇.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dujivha,【陽】 蛇。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dujivha,【陽】蛇(serpent)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dujivha:dujivha(ti)
ဒုဇိဝွ(တိ)
[dvi+jivhā.dvidhā jivhā yassāti dujjivho.jā,ṭī,16.518.jivhātassa duvidhāti dujivho.nīti,dhā.2va8.(-.,ṭī.654)(dvijivha-saṃ,dujīhaç dujjīha-prā)]
[ဒိြ+ဇိဝွါ။ ဒြိဓာ ဇိဝွါ ယႆာတိ ဒုဇၨိေဝွါ။ ဇာ၊ဋီ၊၁၆။၅၁၈။ဇိဝွါတႆ ဒုဝိဓာတိ ဒုဇိေဝွါ။ နီတိ၊ဓာ။၂ဝ၈။ (-ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၆၅၄)(ဒြိဇိဝွ-သံ၊ ဒုဇီဟ,ဒုဇၨီဟ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dujivha:[m.] a serpent.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUJIVHA:[m] con rắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dujivha:ဒုဇိဝွ(တိ)
[ဒိြ+ဇိဝွါ။ ဒြိဓာ ဇိဝွါ ယႆာတိ ဒုဇၨိေဝွါ။ ဇာ၊ဋီ၊၁၆။၅၁၈။ဇိဝွါတႆ ဒုဝိဓာတိ ဒုဇိေဝွါ။ နီတိ၊ဓာ။၂ဝ၈။ (-ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၆၅၄)(ဒြိဇိဝွ-သံ၊ ဒုဇီဟ,ဒုဇၨီဟ-ျပာ)]
၂-ျဖာကြဲေသာ လွ်ာရွိေသာ၊ လွ်ာ ၂-ခြရွိေသာ၊ (က) ေႁမြသတၱဝါ။ (ခ) ကုန္းေခ်ာ-ကုန္းတိုက္-တတ္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dujivha:ဒု-ဇိဝွ (ပ)
ေႁမြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dujivha:ဒု-ဇိဝွ (တိ)
ႏွစ္ခြေသာလွ်ာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,