Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duggati:f.[Sk.durgati] 惡趣.instr.abl.gen.duggaccā.-paṭisandhi 惡趣結生.-bhaya 惡趣的怖畏.-bhūmi 惡趣地.
パーリ語辞典 水野弘元著
duggati:f.[Sk.durgati] 悪趣.instr.abl.gen.duggaccā.-paṭisandhi 悪趣結生.-bhaya 悪趣の怖畏.-bhūmi 悪趣地.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
duggati:f.[Sk.durgati] 悪趣.instr.abl.gen.duggaccā.-kathā恶趣论.-paṭisandhi 悪趣結生.-bhaya 悪趣の怖畏.-bhūmi 悪趣地
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duggati,【陰】 惡趣(悲慘的世界,即:四惡道)。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duggati,【陰】惡趣(悲慘的世界,即:四惡道)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duggati:duggati(pu)
ဒုဂၢတိ(ပု)
[duggati+hetu.kye.]
[ဒုဂၢတိ+ေဟတု။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duggati:duggati(thī)
ဒုဂၢတိ(ထီ)
[du+gati.duṭṭhā gati duggati.,ṭī.657.]
[ဒု+ဂတိ။ ဒု႒ာ ဂတိ ဒုဂၢတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၅၇။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
duggati:'woeful course' (of existence); s.gati.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duggati:[f.] a realm of miserable existence.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
duggati:Distress,suffering,state of punishment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUGGATI:[f] khổ cảnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duggati:ác thú,khổ cảnh,khổ thú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duggati:ဒုဂၢတိ(ထီ)
[ဒု+ဂတိ။ ဒု႒ာ ဂတိ ဒုဂၢတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၅၇။]
(၁) ဒုကၡ၏ ျဖစ္ရာအရပ္၊ ကိုယ္,စိတ္ ဆင္းရဲမႈ၏ ျဖစ္ရာအရပ္။ (၂) ဒုကၡ၏ တည္ရာအရပ္။ (၃) ဒုကၡ၏ လည္းေလ်ာင္းရာအရပ္။ ၃,၄-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၄) ေဒါသသည္ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ဂတိ(လား-ေရာက္-အပ္ေသာ ဘဝ)။ (၅) မေကာင္းမႈ ျပဳသူတို႔၏-လား-ေရာက္-ရာအရပ္။ (၆) ဒုကၡႏွင့္ ျပည့္စုံသူတို႔၏-လား-ေရာက္-ရာအရပ္။ (၇) ဆင္းရဲေသာ-ဂတိ-ျဖစ္ျခင္း။ ၁၄,၁၅-အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (၈) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ-ဂတိ-ျဖစ္ျခင္း။ (၉) ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ ဂတိ၊ (က) ငရဲဘုံ။ (ခ) အပါယ္ ၄-ဘုံ။ ဒုဂၢတိဘယ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ၿပိတၱာဘုံ။ (၂)-အနက္လည္း ၾကည့္ပါ။ ( (ဃ) (နိရယ,ေပတ,တိရစၧာန,မႏုႆ,ေဒဝ-ဟူေသာ) ဂတိ ၅-ပါး။ (၁ဝ) ဒုကၡ၏ျဖစ္ျခင္း၊ ဒုကၡသို႔ ေရာက္ျခင္း။ (၁၁) (ရာဂ-စေသာ ကိေလသာတို႔သည္) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ ကိုယ္,ႏႈတ္,စိတ္တို႔၏-ျဖစ္ျခင္း-ျဖစ္ပုံ (ကာယ,ဝစီ,မေနာဒုစ႐ိုက္)။ (၁၂) ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-စြာ (အစား,အဝတ္ကို) ရျခင္း၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ေတာင္းရမ္းႏိုင္မွ လိုရာရျခင္း၊ ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ျခင္း။ (၁၃) မေကာင္း-ပ်က္စီး-ေသာ ျဖစ္ျခင္း (လူဆင္းရဲ)။ ဒုဂၢတိဘယ-(၂)-ၾကည့္။ (၁၄) ဆင္းရဲေသာ-ျဖစ္ျခင္း-အက်င့္။ (၁၅) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ-ျဖစ္ျခင္း-အက်င့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duggati:ဒုဂၢတိ(ပု)
[ဒုဂၢတိ+ေဟတု။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဒုဂတိဘဝ၏-အေၾကာင္း-အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္။ ဒုဂၢတိ-(၁၄,၁၅)-ၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duggati:ဒုဂၢတိ (ဣ)
မေကာင္းေသာ အလား။ မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာသူတို႔၏ လားရာျဖစ္ေသာ အပါယ္ဘံု။ ငရဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,