Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duggata:a.[du-gata] 貧的,不幸運的(unfortunate).
パーリ語辞典 水野弘元著
duggata:a.[du-gata] 貧しき,不運の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duggata,【形】 貧窮的,悲慘的。(p157)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duggata,【形】貧窮的,悲慘的。duggatamanussa,【陽】窮人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duggata:duggata(ti)
ဒုဂၢတ(တိ)
[du+gata]
[ဒု+ဂတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duggata:[adj.] poor; miserable.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUGGATA:[a] nghèo,khốn cùng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duggata:khổ thú,cõi khổ,cùng cực,ác thú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duggata:ဒုဂၢတ(တိ)
[ဒု+ဂတ]
(၁) ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ၊ သူ၊ သူဆင္းရဲ၊ ေအာက္တန္းစား၊ လူမြဲ၊ (က) ဥစၥာ-မဲ့-မြဲ-ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ေသာ၊ ဆင္းရဲ-ၿငိဳျငင္-ပင္ပန္း-စြာ-ျဖစ္ရ-အသက္ေမြးျမဴရ-ေသာ၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ေတာင္းရမ္းႏိုင္မွ လိုရာရေသာ။ ၂- အနက္လည္းၾကည့္ပါ။ (ခ) အထီးက်န္ေသာ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ေသာ၊ သနားထိုက္ေသာ။ (ဂ) ကဲ့ရဲ႕-႐ႈတ္ခ်-အပ္ေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိေသာ။ (ဃ) သမာပတ္တရား မရွိေသာ။ (၂) မေကာင္း-ပ်က္စီး-ေသာ-အမ်ိဳး-ဂတိ(ဘဝ)-သို႔ ေရာက္ေသာ။ (၃) မေကာင္းသျဖင့္ က်င့္ေသာ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ သူ။ (၄) ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ရာ၊ ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ (အခါ-စသည္)။ (န) (၅) ဆင္းရဲ-ႏြမ္းပါး-ျခင္း။ (၆) ဒုဂၢတ-သုတ္။ ဒုဂၢတသုတၱ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duggata:ဒုဂၢတ (တိ) (ဒုရ္+ဂ)
မေကာင္းေသာ အလား ရွိသည္။ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,