Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duddasika:a.[du-dasa-ika] 醜惡的.
パーリ語辞典 水野弘元著
duddasika:a.[du-dasa-ika] 醜悪の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duddasika,【形】 難看的(指相貌醜陋)。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duddasika,【形】難看的(指相貌醜陋)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duddasika:duddasika(ti)
ဒုဒၵသိက(တိ)
[duddasa+ṇika]
[ဒုဒၵသ+ဏိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duddasika:[adj.] having ugly features.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUDDASIKA:[a] vẻ mặt hay nết xấu xa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
duddasika:ngưòi có dáng khó nhìn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duddasika:ဒုဒၵသိက(တိ)
[ဒုဒၵသ+ဏိက]
မေကာင္းသျဖင့္ ျမင္အပ္ေသာ၊ မေကာင္းသျဖင့္ ျမင္ရျခင္းရွိေသာ၊ အျမင္-ဆိုး-မေကာင္း-ေသာ၊ အၾကည့္တန္-အ႐ုပ္ဆိုး-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duddasika:ဒုဒၵသိက (တိ)
အျမင္မေကာင္းသည္။ မႏွစ္လိုဖြယ္ေသာ အျမင္ရွိသည္။ အဆင္းမလွသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,