Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
duddasa:a.[du-dasa] 難見的,難理解的.sududdasa 極難見的,極難理解的.
パーリ語辞典 水野弘元著
duddasa:a.[du-dasa] 見難き,難解の.sududdasa 極めて見難き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Duddasa,【形】 難見的,難理解的。 ~tara,【形】 更難見的。(p158)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Duddasa,【形】難見的,難理解的。duddasatara,【形】更難見的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
duddasa:duddasa(ti)
ဒုဒၵသ(တိ)
[du+disa+kha=a.rū.6va5..pañcikā,5.124.nīti,sutta.1174.]
[ဒု+ဒိသ+ခ=အ။ ႐ူ။၆ဝ၅။ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၅။၁၂၄။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၇၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
duddasa:[adj.] difficult to see or understand.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DUDDASA:[a] khó thấy,khó hiểu biết --tara [a] càng khó thấy được --sā [f] sự bất hạnh,lúc xui xẻo --panna [a] đến lúc,gặp lúc xui xẻo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
duddasa:ဒုဒၵသ(တိ)
[ဒု+ဒိသ+ခ=အ။ ႐ူ။၆ဝ၅။ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၅။၁၂၄။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၇၄။]
(က) ခဲယဉ္းသျဖင့္ သိျမင္အပ္ေသာ၊ သိျမင္ႏိုင္ခဲေသာ၊ သက္ဝင္ႏိုင္ခဲေသာ။ (ခ) ခဲယဉ္းသျဖင့္ ေတြ႕ျမင္အပ္ေသာ၊ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ။ (ဂ) ဆင္းရဲသျဖင့္ ၾကည့္အပ္ေသာ၊ ၾကည့္ရန္ခက္ေသာ၊ မၾကည့္ႏိုင္ေသာ။ (ဃ) မေကာင္းသျဖင့္ ျမင္အပ္ေသာ၊ အျမင္-ဆိုး-မေကာင္း-ေသာ၊ အၾကည့္တန္-အ႐ုပ္ဆိုး-ေသာ။ (င) သိျမင္ႏိုင္ခဲသည္၏ အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ ဒုဒၵိကၡ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
duddasa:ဒုဒၵသ (တိ)
ျမင္ႏိုင္ခဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,